Докладна записка

Материали до ОбС

от Айджан Юсеин Ахмед- кмет на община Черноочене

Относно: Определяне на представител на община Черноочене в състава на Областния съвет за развитие на област Кърджали

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с писмо с изх. № РД-07-8821 от 20.11.2023г. и вх. № 06-00-140 от 21.11.2023 г. на областния управител на област Кърджали и съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, община Черноочене трябва да определи представител в състава на Областния съвет за развитие и лице, което ще го замества, в случай, че титулярът е възпрепятстван.
В тази връзка предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗРР и чл. 45, ал. 3 , ал. 7 от ППЗРР, Общински съвет -Черноочене определя Айджан Юсеин Ахмед – кмет на община Черноочене, за представител в Областния съвет за развитие на Област Кърджали.
При невъзможност за участие на титуляра, той да бъде заместван от Ферхад Шабанали Ферхад – заместник- кмет на община Черноочене.

С Уважение,

Кмет на Община:
/ Айджан Ахмед /