Обява

Обяви, Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1085 от 14.11.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; №77/29.08.2022 г.; №№99, 106/14.11.2022 г.; №№13, 28/22.02.2023 г.; №32/24.03.2023 г.; №41/19.04.2023 г.; №46/22.06.2023 г.; №71/17.08.2023 г.; №75/17.08.2023г. и №100/02.010.2023 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

​Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 05.12.2023 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:
I. За продажба на:
1. Застроен поземлен имот с пл.сн. №343 в кв.24 с площ 118 кв.м., ведно с полумасивна стопанска сграда с площ 91 кв.м. и паянтова стопанска сграда с площ 27 кв.м. по плана на с. Комунига, актуван с Акт за частна общинска собственост №1458/10.07.2023 г., с начална тръжна цена 5 086,00 /пет хиляди и осемдесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІІ в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1427/27.01.2023 г., с начална тръжна цена 6 551,00 /шест хиляди петстотин петдесет и един лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ ІІI-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1425/26.01.2023 г., с начална тръжна цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1426/26.01.2023 г., с начална тръжна цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ VII-7 в кв. 2 с площ 540 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1377/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 6 523,00 /шест хиляди петстотин двадесет и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
6. Незастроен УПИ VIII-7 в кв. 2 с площ 600 кв.м. по плана на с. Комунига, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1378/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 7 247,00 /седем хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
7. Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 552,00 /седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
8. Ученически автобус „ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ“ с рег. № СА2765МН, рама №NNAMOZALE02001129, двигател № 562269, с начална тръжна цена 35 475,72 /тридесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и пет лв. и 72 ст./ лв. без ДДС.
9. Ученически автобус „ХЮНДАЙ КАУНТИ“ с рег. № К4100АР, рама №KMJHD17LP5C027049, двигател № D4AL5245074, с начална тръжна цена 21 034,80 /двадесет и една хиляди и тридесет и четири лв. и 80 ст./ лв. без ДДС.

II. Отдаване под наем на обекти – общинска собственост, за срок от 5 години:
1. Сграда с идентификатор 81236.502.40.2 по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, със застроена площ 25 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост №1424/13.01.2023 г., с начална месечна наемна цена – 132,63 /сто тридесет и два лв. и 63 ст. /лв. без ДДС.

III. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 48307.29.14 в землището на с. Минзухар, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7 601 кв.м., категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1456/30.06.2023 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 98,81 /деветдесет и осем лв. и 81 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 58829.2.55 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 54 509 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1428/30.01.2023 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 599,60 /петстотин деветдесет и девет лв. и 60 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 38176.7.534 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11 140 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1400/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 111,40 /сто и единадесет лв. и 40 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 38176.4.557 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 36 633 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1402/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 366,33 /триста шестдесет и шест лв. и 33 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 38176.2.506 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 57 538 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1405/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 575,38 /петстотин седемдесет и пет лв. и 38 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 38176.5.516 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 5 400 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1404/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 54,00 /петдесет и четири лв. и 00 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 38176.5.554 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 45 398 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1406/08.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 499,38 /четиристотин деветдесет и девет лв. и 38 ст./ лв.

IV. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 58829.98.38 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 295 кв.м., категория на земята – шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост №1596/29.09.2023 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 4,43 /четири лв. и 43 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 55960.10.77 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 270 кв.м., категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1597/09.10.2023 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 208,59 /двеста и осем лв. и 59 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 02261.1.219 в землището на с. Бакалите, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3 589 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1598/09.10.2023 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 35,89 /тридесет и пет лв. и 89 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 658829.42.33 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 65 674 кв.м., категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1238/06.12.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 1 116 46 /хиляда сто шестнадесет лв. и 46 ст./лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 68415.15.102 в землището на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7 090 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1432/07.03.2023 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 77,99 /седемдесет и седем лв. и 99 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 10700.4.32 в землището на с. Верско, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 32 158 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1421/24.11.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 353,74 /триста петдесет и три лв. и 74 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 55568.17.24 в землището на с. Патица, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 76 834 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска №1409/26.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 845,17 /осемстотин четиридесет и пет лв. и 17 ст./ лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 55568.19.34 в землището на с. Патица, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 706 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1410/26.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 117,77 /сто и седемнадесет лв. и 77 ст./ лв.
Поземлен имот с идентификатор 55568.22.1 в землището на с. Патица, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 13 009 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1408/26.09.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 143,10 /сто четиридесет и три лв. и 10 ст./ лв.

​Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 01.12.2023 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
​Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 04.12.2023 г.

​Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 50 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
​Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА