Заповед

Съобщения

На основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Черноочене

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Черноочене през 2024 г., както следва:
1.1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
1.2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
1.3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
2. Населените места, в които през 2024 г. ще се извършва събиране и транспортиране на битови отпадъци: с. Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Възел, Габрово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каблешково, Каняк, Комунига, Лясково, Минзухар, Нови пазар, Паничково, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Свободиново, Среднево, Стражница, Черноочене, Ябълчени и Яворово.
– За посочените населени места да се събира такса за „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране“.
3. За всички населени места на общината да се събира такси за „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ и „Поддържане чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“.
4. Честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци:
– Четири пъти месечно: за с. Нови пазар;
– Два пъти месечно: за с. Габрово, Каблешково, Комунига, Лясково, Пряпорец, , Пчеларово, Среднево и Черноочене;
– Един път месечно: за с. Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Възел, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каняк, Минзухар, Паничково, Патица, Петелово, Свободиново, Стражница, Ябълчени и Яворово,

Препис от заповедта да се връчи на Директора на дирекция „ОА“, Началник отделите на „МДТ и „ИПСИП“, Главния счетоводител, Финансовия контрольор и фирмата изпълнител, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на Кенан Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“.

АЙДЪН ОСМАН /П/
Кмет на Община Черноочене
МДТ/ИИ

Съгласувал: /П/
Наим Реджеб, юрисконсулт