Заповед

Обяви

№04

с.Черноочене   07.01.2013 год.

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА  и чл.135, ал.5   във връзка с чл.134, ал.1 , т.1 и т.5  от  ЗУТ

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се изработи проект за изменение  ПУП-ПРЗ  за  УПИ І-2 кв.23  по  кадастрално-регулационния план на   с.Черноочене-център от 2001г., с което южната вътрешна  регулационна линия  се постави в съответствие с  имотната граница – съществуваща на място ограда  на  общински поземлен имот с пл.сн.№2, кв.23, и отразена в кадастралния план на с.Черноочене-център от 2001год.при изработването му. В разписния лист към плана записването на имота остава без промяна – общинска собственост.

Да се предвидят в УПИ І-2, кв.23 застроителни петна за сгради за  здравни дей- ности, при следните показатели на застрояването в имота:  характер на застрояването /Жм/ – малка височина /до 10м/;  Пл./  плътност на застрояването/ – до 60%; Кинт./интензивност на застрояването/  – до 1,2 и  Позл./ озеленена площ/ – 40%.

Разработката да отговаря на Наредба №8 за обем и съдържание на устройствени схеми и планове.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на Гл. арх. на общ.Чер-ноочене за изпълнение   и  на  специалистите от отдел “ТСУ” за сведение

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от   съобщаването й пред Административен съд гр.Кърджали.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. Кмета на общ. Черноочене  Селями Бейсим.

                                                   Мотиви:

        В  действащия кадастрално-регулационен  план на с.Черноочене-център от 2001год.  е допусната при изработването му явна фактическа грешка, като част от имот с пл.сн.№2, в  кв.23, застроен с общинска поликлиника, е придадена към УПИ VІІ, кв.23 в нарушение на чл.21, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С разрешеното изменение в ПРЗ за общинския имот ще се създаде възможност за застрояване в имот УПИ І-2, кв.23  с нови сгради със  здравно предназначение, отговарящи на съвременните изисквания, за задоволяване нуждите от здравни услуги  за населението на  общ.Черноочене

КМЕТ НА ОБЩИНА:         П

/ А. ОСМАН /