Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Кандидатстване с Проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград “ по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. на община Кърджали –собственик на регионалното депо

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Кърджали е собственик на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград, като дейностите по експлоатация на съоръжението се извършват в съответствие с Комплексно разрешително № 365-Н0/2008г., издадено с Решение на Министъра на околната среда и водите.
Клетка 1 на РДНО е със запълнен капацитет и за същата е издадена Заповед № 1 от 25.02.2020 г. на директора на РИОСВ-Хасково за прекратяване депонирането на неопасни отпадъци.
Съгласно Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворавяне и обезвреждане на отпадъци, при експлоатацията на депата за отпадъци собственикът извършва рекултивацията на запълнените клетки на депото.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗУО, за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото. За осигуряване на обезпечението е отговорен и всеки ползвател на депото, като ежемесечно превежда на собственика на депото дължимите средства за осигуряване на обезпечението на база на количествата отпадъци, които е депонирал.
Община Кърджали е конкретен бенефициент по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласно утвърдените със заповед №РД-ДП-36/24.08.2023 г. на ръководителя на УО на ПОС 2021-2027 г. насоки за кандидатстване, насоки за изпълнение и покана.
С безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, на община Кърджали – собственик на регионалното депо, в изпълнение на възложените й по ЗУО правомощия по обезвреждането на битови отпадъци, ще се осигурят необходимите финансови средства за приключване на дейностите по техническа рекултивация, с принос към намаляване на рисковете от замърсяване на околната среда и човешкото здраве.
Техническа рекултивация на клетка 1 на РДНО гр. Кърджали ще бъде изпълнена съгласно одобрен актуализиран проект за рекултивация по реда на ЗУТ и Наредба № 6/2013 г. Имотът, върху който е разположено регионалното депо е общинска собственост.
Съгласно Насоките за кандидатстване:
• Максималният срок за изпълнение на проекта е до 24 месеца.
• Кандидатите могат да подадат проектните си предложения – До 25.11.2023 г. – за проекти за рекултивация на клетки/депа, които са изведени от експлоатация с решение/заповед на директор на РИОСВ, издадена не по-късно от 25.11.2023 г.;
• По процедурата не е определен минимален размер на БФП за отделно проектно предложение. По процедурата може да се предоставят до 100% от максималния размер на допустимите разходи за проектно предложение. Допустими са разходи за подготовка, надзор, изпълнение на техническа рекултивация и непреки разходи.
• В рамките на процедурата, финансиране се предоставя единствено за техническа рекултивация на регионални депа или клетки от регионални депа, които са общинска собственост.
Съгласно насоките за кандидатстване е необходимо да се предоставят към проектното предложение – „Решения на Общинските съвети на всички общини, ползващи регионалното депо/клетката/клетките и имащи задължения за внасяне на обезпечение по чл. 60 от ЗУО за рекултивацията му/й/им, за кандидатстване по процедурата с разписани ясни финансови отношения за подготовката и изпълнение на рекултивацията, включително и за партньорство, ако е приложимо;“

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Изразява съгласие община Кърджали да кандидатства с проектно предложение „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград “ по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
2. Дава съгласие на община Кърджали да подготви проектно предложение и изпълни рекултивацията съгласно условията на проекта и процедура № BG16FFPR002- 2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
3. Дава съгласие средствата за биологична рекултивация, както и за следексплоатационни грижи да бъдат осигурени от натрупаните обезпечения по чл.60 от ЗУО.
4. Дава съгласие преведените обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците за депонираните отпадъци от община Черноочене на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград “ да бъдат разходвани от община Кърджали – собственик на депото за подготовка и изпълнение на рекултивацията на клетка 1 от депото.

I. Възлага на Кмета на община Черноочене да извърши последващи действия по изпълнение на решенията.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене