Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване на поземлен имот с идентификатор 68415.603.47 по КККР на с. Среднево от Бейсим Керим Мустафа и Ахмед Мюмюн Мехмед – собственици на законно построената сграда върху имота.

            В съответствие с изискванията на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост е изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, по пазарната стойност на имота.

            Предлагам на Общинския съвет на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС да определи пазарната цена на имота и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОС да приеме решение за продажба на поземлен имот с идентификатор 68415.603.47 с площ 515 кв.м. по КККР на  с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №1488/24.07.2023 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 9 725,00 лв. /девет хиляди седемстотин двадесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

            Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОС определя пазарната цена за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68415.603.47 с площ 515 кв.м. по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост №1488/24.07.2023 г., по оценка на независим лицензиран експерт оценител на цена 9 725,00 лв. /девет хиляди седемстотин двадесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС.

            Възлага на Кмета на Общината сключването на договор за продажба.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

              /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

                                                                                                            С уважение,

Директор – дирекция “ОА”:                                                                                АЙДЪН ОСМАН                                                      /Неджатин Салим/                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА