Предложение

Материали до ОбС

ОТНОСНО:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните

                      основни месечни заплати на кметовете на кметствата

 

      Мотиви:

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на  кмета на общината.

При определяне на размера на възнагражденията е взето предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности, която гласи, че основните месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства  се определят от съответния Общински съвет при условията на ЗМСМА.

С приетият закон за държавния бюджет  на РБ  за 2023 г. обнр.ДВ, бр. 66/01.08.2023г., чл. 52 са определени стойностните показатели на общината за делегираните от държавата дейности, което позволява актуализации на досегашните размери на трудовите възнаграждения на кметовете.

 

 

Предвид изложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното

 

                                                      РЕШЕНИЕ –  ПРОЕКТ

На основание чл. 21, ал. 1 т. 5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от Постановление на Министерския съвет  №67/14.04.2010 година  за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет –  с.Черноочене  определя  конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.08.2023 година, както следва:

№ по ред Длъжност Трите имена Основна месечна заплата
1 Кмет с. Комунига Бахри Хашимов Хашимов 1596.00 лв.
2 Кмет с. Габрово Беятин Мехмед Халим 1596.00 лв.
3 Кмет с. Лясково Шабан Хасан Адем 1596.00 лв.
4 Кмет с. Ябълчени Байрам Мюмюн Мустафа 1596.00 лв.
5 Кмет с. Дядовско Гюлбахар Керим Мурад 1518.00 лв.
6 Кмет с. Минзухар Шукри Халибрям Осман 1518.00 лв.
7 Кмет с. Бели вир Фариз Кадир Халил 1518.00 лв.
8 Кмет с. Даскалово Гюнер Шабан Апти 1518.00 лв.
9 Кмет с. Водач Муса Рамадан Муса 1518.00 лв.
10 Кмет с. Житница Шенгюл Дуран Алиева 1518.00 лв.
11 Кмет с. Паничково Али Ферад Бекир 1518.00 лв.
12 Кмет с. Железник Себахтин Юсеин Мустафа 1368.00 лв.
13 Кмет с. Патица Юксел Фаик Ахмед 1368.00 лв.
14 Кмет с. Стражница Еджевит Рамадан Ибрам           1368.00 лв.
15 Кмет с. Свободиново Семра Сейдали Шабан 1368.00 лв.
16 Кмет с. Каблешково Гюнер Кадир Мехмед 1368.00 лв.
17 Кмет с. Пряпорец Айля Фарис Ахмед 1368.00 лв.
18 Кмет с. Нови пазар Вилдане Байрамали Сали 1368.00 лв.
19 Кмет с. Петелово Ахмед Шабан Ахмед 1368.00 лв.
20 Кмет с. Божурци Ембие Мюмюн Мурадова 1368.00 лв.
21 Кмет с. Яворово Айнур Муса Осман 1368.00 лв.

 

 

Необходимите средства за изплащане на възнагражденията са осигурени по бюджета на общината.

 

 

С уважение,

 

АЙДЪН ОСМАН   

Кмет на Община Черноочене 

 

Съгласувал:

 

Неджатин Салим                                                

Директор на дирекция „Обща администрация”

 

 

Мюмюн Бекир

Гл. специалист „Бюджет“