Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. и доп. с Решение №46 от 22.06.2023 г.; изм. и доп. с Решение №75 от 17.08.2023 г.)

programa_75