Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2022 година

 

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, предлагам за обсъждане и приемане отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2022 година.

Общинският съвет  с Решение № 18/14.04.2022г., прие бюджета  на Община Черноочене за 2022 година, в размер на 11 827 574 лева, в т.ч.: за държавни дейности –  6 878 559 лева, за местни дейности – 4 589 950 лева и за допълнително финансиране на делeгирани от държавата дейности – 359 065 лева. Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2022 година по местни и държавни дейности.

 

    І. Изпълнение на бюджета към 31.12.2022 година

 1. Изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2022г.

През отчетния период бюджетът на общината е актуализиран съгласно писма на МФ с получени трансфери, като промените са отразени в приходната и разходната му част.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 15, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 31/2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 29 557 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1/25.03.2022г., ДПРС-2/03.05.2022г. и ДПРС-3/20.07.2022г. извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, като отпусна целеви трансфери по  § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”,  за делегираните от държавата дейности в размер на  399 673 лева:

 • субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 48 370 лв.
 • компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 340 967 лв.
 • компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 10 336 лв.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/17.03.2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писма № ФО-18/28.04.2022г., №ФО-41/19.07.2022г. и № ФО-103/16.12.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 6 291 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 24, ал. 4 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022 г., МФ с писмо № ФО-19/03.05.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 5 404 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 4 от ПМС № 31/2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писмо № ФО-21/18.05.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 173 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция Икономически дейности и услуги в съответната дейност и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 78 на Министерския съвет от 2022 г., МФ с писма №ФО-22/26.05.2022г., №ФО-32/05.07.2022г. №ФО-50/11.08.2022г., №ФО-52/11.08.2022г., №ФО-54/11.08.2022г., №ФО-61/02.09.2022г., №ФО-66/21.09.2022г., №ФО-70/21.10.2022г., №ФО-82/11.11.2022г., №ФО-84/18.11.2022г., №ФО-89/12.12.2022г., №ФО-101/16.12.2022г. и №ФО-110/19.12.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 444 866 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022г., МФ с писмо № ФО-26/02.06.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като направи корекция по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на (-) 33 038 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за отчетената работа през периода м. януари – м. декември 2022г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 94 827 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2022 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейности 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2022 година.

Получени са трансфери от МТСП Агенция за социално подпомагане в размер на 954 595 лева, които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“ по Закона за личната помощ – помощта се предоставя за над 75 потребители крайно нуждаещи се по закона. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022г., чл. 51, ал. 2 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 на ПМС №229/29.07.2022г. Министерство на финансите с писмо с изх. №ФО-46/11.08.2022г. увеличи целевата субсидия за капиталови разходи (§§ 31-13) с 599 300 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината съгласно указанията на писмо с изх. №ФО-46/11.08.2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т.3 от Постановление №229 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., МФ с писмо № ФО-55/11.08.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 13 987 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т.2 от Постановление №229 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., МФ с писмо № ФО-56/11.08.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 78 350 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“, дейност                     122 „Общинска администрация“.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 4, ал. 3 от Постановление №241 на Министерски съвет от 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., Министерство на финансите с писма с изх. №ФО-60/19.08.2022г. и №ФО-62/02.09.2022г., увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 82 863 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2022 г. в съответните разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“, дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

Съгласно подписано Споразумение №РД-02-30-97/26.10.2022г. Министерство на регионалното развитие и благоустройство получени предостави на Община Черноочене частично финансиране в размер на 1 554 262 лв. за  „Рехабилитация на общински път KRZ1432-Етап 2.2 от км 10+170 до 11+828 км и рехабилитация на общински път KRZ1434-Етап 3.1 от км 0+000 до 2+100 км и Етап 3.3 от км 3+000 до 6+086 км и отбивка за с. Яворово“.

Получени са средства в размер на 60 000 лв. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Кърджали за съфинансиране на обект: „Реконструкция на напорен резервоар на с. Черноочене, обл. Кърджали“.

С Решение №108/14.12.2022г. на Общински съвет – Черноочене се увеличи бюджета на Община Черноочене с 83 481 лв.

През отчетния период по бюджета на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене са получени трансфери от МОН в размер на 318 216 лв.

През отчетния период по бюджетите на второстепенните разпоредители също са получени постъпления от ДРСЗ и ПУДООС в размер на 11 537 лв.

В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 31.12.2022г. е в размер на 16 521 110 лв.

 

Изпълнението на приходната част на бюджета през 2022г. /Приложение № 1/ по показатели е следното:

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Годишен план  2022г. Отчет  31.12.2022г. % на изпълнение
Данъчни приходи 522 400 518 032 99.16
Неданъчни приходи          980 546 1 031 507 105.20
Всичко трансфери 14 243 408 14 214 435 99.80
Финансиране 774 756 -2 512 507 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ 16 521 110 13 251 467 80.21

 

 

 

 1. Изпълнение на разходната част на бюджета за 2022 година.

 

При изготвяне на отчетите за касовото изпълнение към 31.12.2022 година са спазени разпоредбите по Постановление № 31 от 17.03.2022г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г., както и  издадените от Министерство на финансите писма и указания по отделни въпроси, свързани с отчетността на бюджетните предприятия, ДДС № 20 от 2004 г., ДДС № 13 и ДДС № 14 от 2013 година и допълнения към тях въведени с ДДС № 8 от  2014г., ДДС № 5 от  2016г.,  както допълнителни указания дадени с ДДС № 08/22.12.2022 година.

Разходите по бюджета са извършвани в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене.

Разходите по бюджета са извършени при спазване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и ФО № 3 от 25.03.2022 година на Министерство на финансите. В синтезиран вид структурата на разходите по параграфи към 31.12.2022 година (без капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел), е както следва:

 

Показатели Бюджет

2022 г.

Отчет

31.12.2022г.

Относителен дял /%/
Възнаграждения и осигурителни вноски 8 410 328 8 224 404 71,04
1000 Издръжка, платени данъци, такси и административни санкции 3 753 734       3 286 793 28,38
40, 42 Стипендии и помощи 82 533 66 576 0,58
В с и ч к о: 12 246 595 11 577 773 100

 

 

Разходите в отчетните параграфи по т. 6 (Капиталови разходи) са за обекти по Разчета за финансиране на капиталови разходи /Приложение № 2/.

Капиталовите разходи по бюджета на Община Черноочене към 31.12.2022 г. са 1 595 032 лева, от които за изпълнение по Бюджета 1 474 061 лева и за изпълнение на СЕС-РА  120 971 лева. Разпределението на капиталовите разходи по функции е както следва:

 

Функция Бюджет           2022 г. Отчет  31.12.2022г.
Общи държавни служби 40 500 40 500
Отбрана и сигурност 3 080 3 080
Образование 11 129 13 033
Социално осигуряване, подпомагане и грижи 3 750 3 750
Жилищно стопанство, благоустройство, комунално стопанство 640 801 471 357
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 56 751 56 751
Икономически дейности и услуги 3 294 677 885 590
Капиталови разходи финансирани със средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – /СЕС-3-РА/ 165 090 120 971
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 215 778 1 595 032

 

 

Изпълнението  на разходите по функции към 31 декември 2022 година е както следва:

 

 

№ по ред Функция Държавни дейности Местни дейности Дофинан- сиране
1 Общи държавни служби 1 891 024 746 051 47 821
2 Отбрана и сигурност 112 863 8 985
3 Образование 4 871 384 34 549 232 814
4 Здравеопазване 97 415 6 050
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи  

1 536 042

 

130

 

48 305

6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда  

 

 

 

1 922 405

 

7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело  

139 616

 

205 580

 

2 300

8 Икономически дейности и услуги 57 217 1 289 522
9 Разходи некласифицирани в другите функции  

 

1 394

 

  ОБЩО РАЗХОДИ 8 705 561 4 208 616 337 290

 

 

 

 

 

 

            ІІ. Отчет  за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2022 година

 

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от  Националния фонд към МФ-/СЕС-3-КСФ/” към 31.12.2022 година, /Приложение № 3/,  са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 263 917 263 917
Всичко разходи: 283 226 168 845
Финансиране на бюджетното салдо -19 309 95 072

 

 • Получени трансфери – 263 917 лв.
 • Разходи към 31.12.2022г. – 168 845 лв.
 • Финансиране на бюджетното салдо – 95 072 лева.

 

 

 

ІІІ. Отчет  за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“  – /СЕС-3-РА/ към 31.12.2022 година

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие към 31.12.2022 година,  /Приложение № 4/, са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 173 137 127 963
Всичко разходи: 173 137 127 963
Финансиране    

 

 • Получени трансфери от ДФЗ РА – 127 963 лв.

–    Разходи към 31.12.2022г. – 127 963 лв.

 

 

 

 1. Отчет за общински дълг през 2022 година

 

През 2021 година Община Черноочене с Решение на ОбС-Черноочене № 66/ 09.08.2021 година пое дългосрочен общински дълг за закупуване на автомобил за нуждите на Община Черноочене при условията на финансов лизинг. Размерът на дълга е 60 457 лева и е за срок от 36 месеца.

През 2022 година са направени следните плащания по дълга:

– Лизингови вноски в размер на 15 972 лева /Приложение № 5/, платени през месеците както следва:

№ по ред Месец на погасителната вноска Погасителна вноска

(главница)

Лихва ОБЩО
1 Януари 2022 година 1 197 лв. 134 лв. 1 331 лв.
2 Февруари 2022 година 1 200 лв. 131 лв. 1 331 лв.
3 Март 2022 година 1 203 лв. 128 лв. 1 331 лв.
4 Април 2022 година 1 207 лв. 124 лв. 1 331 лв.
5 Май 2022 година 1 210 лв. 121 лв. 1 331 лв.
6 Юни 2022 година 1 213 лв. 118 лв. 1 331 лв.
7 Юли 2022 година 1 216 лв. 115 лв. 1 331 лв.
8 Август 2022 година 1 220 лв. 111 лв. 1 331 лв.
9 Септември 2022 година 1 223 лв. 108 лв. 1 331 лв.
10 Октомври 2022 година 1 226 лв. 105 лв. 1 331 лв.
11 Ноември 2022 година 1 230 лв. 101 лв. 1 331 лв.
12 Декември 2022 година 1 233 лв. 98 лв. 1 331 лв.
ВСИЧКО: 14 578 лв. 1 394 лв. 15 972 лв.

 

Данните са извлечени от Регистър „Общински дълг“ на Министерство на финансите.

 

 

Във връзка с гореизложеното  предлагам Общински съвет–Черноочене да вземе следното

 

 

 

РЕШЕНИЕ – ПРОЕКТ:

 

 

На основание чл. 21,ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Черноочене, Общински                                  съвет – с. Черноочене

 

Р Е Ш И:

 

 

    І. Приема изпълнението на бюджета към 31.12.2022 година

 1. Изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2022г.

През отчетния период бюджетът на общината е актуализиран съгласно писма на МФ с получени трансфери, като промените са отразени в приходната и разходната му част.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 15, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 31/2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 29 557 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1/25.03.2022г., ДПРС-2/03.05.2022г. и ДПРС-3/20.07.2022г. извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, като отпусна целеви трансфери по  § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”,  за делегираните от държавата дейности в размер на  399 673 лева:

 • субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 48 370 лв.
 • компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 340 967 лв.
 • компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 10 336 лв.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/17.03.2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писма № ФО-18/28.04.2022г., №ФО-41/19.07.2022г. и № ФО-103/16.12.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 6 291 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 24, ал. 4 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022 г., МФ с писмо № ФО-19/03.05.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 5 404 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 4 от ПМС № 31/2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писмо № ФО-21/18.05.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 173 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция Икономически дейности и услуги в съответната дейност и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 78 на Министерския съвет от 2022 г., МФ с писма №ФО-22/26.05.2022г., №ФО-32/05.07.2022г. №ФО-50/11.08.2022г., №ФО-52/11.08.2022г., №ФО-54/11.08.2022г., №ФО-61/02.09.2022г., №ФО-66/21.09.2022г., №ФО-70/21.10.2022г., №ФО-82/11.11.2022г., №ФО-84/18.11.2022г., №ФО-89/12.12.2022г., №ФО-101/16.12.2022г. и №ФО-110/19.12.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 444 866 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022г., МФ с писмо № ФО-26/02.06.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като направи корекция по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на (-) 33 038 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за отчетената работа през периода м. януари – м. декември 2022г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 94 827 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2022 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейности 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2022 година.

Получени са трансфери от МТСП Агенция за социално подпомагане в размер на 954 595 лева, които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“ по Закона за личната помощ – помощта се предоставя за над 75 потребители крайно нуждаещи се по закона. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022г., чл. 51, ал. 2 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 на ПМС №229/29.07.2022г. Министерство на финансите с писмо с изх. №ФО-46/11.08.2022г. увеличи целевата субсидия за капиталови разходи (§§ 31-13) с 599 300 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината съгласно указанията на писмо с изх. №ФО-46/11.08.2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т.3 от Постановление №229 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., МФ с писмо № ФО-55/11.08.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 13 987 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.

На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т.2 от Постановление №229 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., МФ с писмо № ФО-56/11.08.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 78 350 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“, дейност                     122 „Общинска администрация“.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 4, ал. 3 от Постановление №241 на Министерски съвет от 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., Министерство на финансите с писма с изх. №ФО-60/19.08.2022г. и №ФО-62/02.09.2022г., увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 82 863 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2022 г. в съответните разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“, дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

Съгласно подписано Споразумение №РД-02-30-97/26.10.2022г. Министерство на регионалното развитие и благоустройство получени предостави на Община Черноочене частично финансиране в размер на 1 554 262 лв. за  „Рехабилитация на общински път KRZ1432-Етап 2.2 от км 10+170 до 11+828 км и рехабилитация на общински път KRZ1434-Етап 3.1 от км 0+000 до 2+100 км и Етап 3.3 от км 3+000 до 6+086 км и отбивка за с. Яворово“.

Получени са средства в размер на 60 000 лв. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Кърджали за съфинансиране на обект: „Реконструкция на напорен резервоар на с. Черноочене, обл. Кърджали“.

С Решение №108/14.12.2022г. на Общински съвет – Черноочене се увеличи бюджета на Община Черноочене с 83 481 лв.

През отчетния период по бюджета на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене са получени трансфери от МОН в размер на 318 216 лв.

През отчетния период по бюджетите на второстепенните разпоредители също са получени постъпления от ДРСЗ и ПУДООС в размер на 11 537 лв.

 

В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 31.12.2022г. е в размер на 16 521 110 лв.

 

 

Изпълнението на приходната част на бюджета през 2022г. /Приложение № 1/ по показатели е следното:

 

ПОКАЗАТЕЛИ Годишен план  2022г. Отчет  31.12.2022г. % на изпълнение
Данъчни приходи 522 400 518 032 99.16
Неданъчни приходи          980 546 1 031 507 105.20
Всичко трансфери 14 243 408 14 214 435 99.80
Финансиране 774 756 -2 512 507 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ 16 521 110 13 251 467 80.21

 

 

 1. Изпълнение на разходната част на бюджета за 2022 година.

 

Разходите по бюджета са извършени при спазване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и ФО № 3 от 25.03.2022 година на Министерство на финансите. В синтезиран вид структурата на разходите по параграфи към 31.12.2022 година (без капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел), е както следва:

 

Показатели Бюджет

2022 г.

Отчет

31.12.2022г.

Относителен дял /%/
Възнаграждения и осигурителни вноски 8 410 328 8 224 404 72,13
1000 Издръжка, платени данъци, такси и административни санкции 3 753 734       3 286 793 27,20
40, 42 Стипендии и помощи 82 533 66 576 0,67
В с и ч к о: 12 246 595 11 577 773 100

 

азходите в отчетните параграфи по т. 6 (Капиталови разходи) са за обекти по Разчета за финансиране на капиталови разходи /Приложение № 2/.

Капиталовите разходи по бюджета на Община Черноочене към 31.12.2022 г. са 1 595 032 лева, от които за изпълнение по Бюджета 1 474 061 лева и за изпълнение на СЕС-РА  120 971 лева. Разпределението на капиталовите разходи по функции е както следва:

 

Функция Бюджет           2022 г. Отчет  31.12.2022г.
Общи държавни служби 40 500 40 500
Отбрана и сигурност 3 080 3 080
Образование 11 129 13 033
Социално осигуряване, подпомагане и грижи 3 750 3 750
Жилищно стопанство, благоустройство, комунално стопанство 640 801 471 357
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 56 751 56 751
Икономически дейности и услуги 3 294 677 885 590
Капиталови разходи финансирани със средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – /СЕС-3-РА/ 165 090 120 971
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 215 778 1 595 032

 

Изпълнението  на разходите по функции към 31 декември 2022 година е както следва:

 

№ по ред Функция Държавни дейности Местни дейности Дофинан- сиране
1 Общи държавни служби 1 891 024 746 051 47 821
2 Отбрана и сигурност 112 863 8 985
3 Образование 4 871 384 34 549 232 814
4 Здравеопазване 97 415 6 050
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи  

1 536 042

 

130

 

48 305

6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда  

 

 

 

1 922 405

 

7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело  

139 616

 

205 580

 

2 300

8 Икономически дейности и услуги 57 217 1 289 522
9 Разходи некласифицирани в другите функции  

 

1 394

 

  ОБЩО РАЗХОДИ 8 705 561 4 208 616 337 290

 

            ІІ. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2022 година

 

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от  Националния фонд към МФ-/СЕС-3-КСФ/” към 31.12.2022 година, /Приложение № 3/,  са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 263 917 263 917
Всичко разходи: 283 226 168 845
Финансиране на бюджетното салдо -19 309 95 072
 • Получени трансфери – 263 917 лв.
 • Разходи към 31.12.2022г. – 168 845 лв.
 • Финансиране на бюджетното салдо – 95 072 лева.

 

 

ІІІ. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“  – /СЕС-3-РА/ към 31.12.2022 година

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие към 31.12.2022 година,  /Приложение № 4/, са:

 

ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 173 137 127 963
Всичко разходи: 173 137 127 963
Финансиране    

 

 • Получени трансфери от ДФЗ РА – 127 963 лв.

–    Разходи към 31.12.2022г. – 127 963 лв.

 1. Приема отчета за общински дълг през 2022 година

През 2021 година Община Черноочене с Решение на ОбС-Черноочене № 66/ 09.08.2021 година пое дългосрочен общински дълг за закупуване на автомобил за нуждите на Община Черноочене при условията на финансов лизинг. Размерът на дълга е 60 457 лева и е за срок от 36 месеца.

През 2022 година са направени следните плащания по дълга:

– Лизингови вноски в размер на 15 972 лева /Приложение № 5/, платени през месеците както следва:

№ по ред Месец на погасителната вноска Погасителна вноска

(главница)

Лихва ОБЩО
1 Януари 2022 година 1 197 лв. 134 лв. 1 331 лв.
2 Февруари 2022 година 1 200 лв. 131 лв. 1 331 лв.
3 Март 2022 година 1 203 лв. 128 лв. 1 331 лв.
4 Април 2022 година 1 207 лв. 124 лв. 1 331 лв.
5 Май 2022 година 1 210 лв. 121 лв. 1 331 лв.
6 Юни 2022 година 1 213 лв. 118 лв. 1 331 лв.
7 Юли 2022 година 1 216 лв. 115 лв. 1 331 лв.
8 Август 2022 година 1 220 лв. 111 лв. 1 331 лв.
9 Септември 2022 година 1 223 лв. 108 лв. 1 331 лв.
10 Октомври 2022 година 1 226 лв. 105 лв. 1 331 лв.
11 Ноември 2022 година 1 230 лв. 101 лв. 1 331 лв.
12 Декември 2022 година 1 233 лв. 98 лв. 1 331 лв.
ВСИЧКО: 14 578 лв. 1 394 лв. 15 972 лв.

 

Данните са извлечени от Регистър „Общински дълг“ на Министерство на финансите.

 

Приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 са неразделна част от настоящата докладна записка.

 

Изготвил:

Мюмюн Бекир

Главен специалист „Бюджет“

 

Съгласувал:

Неджатин Салим

Директор дирекция „Обща администрация”

 

Севинч Мехмед

Главен счетоводител

 

Наим Реджеб

Юрисконсулт

 

 

С уважение,

 

 

АЙДЪН ОСМАН   

Кмет на Община Черноочене

 

 

Приложения:

prilojenia_izp_budjet_2022