Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на м. юни 2023 година

Уважаеми дами и господа общински съветници !

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В изпълнение на тази разпоредба предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на м. юни 2023 година.

Уважаеми общински съветници !
Дами и господа !

През периода януари-юни 2023 година Общински съвет – Черноочене проведе общо 5 заседания съответно на следните дати:

– 12.01.2023 година;
– 22.02.2023 година;
– 24.03.2023 година;
– 19.04.2023 година;
– 22.06.2023 година.

За отчетния период няма отложени или провалени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум.
Към Общински съвет – Черноочене има изградени пет постоянни комисии, както следва:
1. Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
2.Комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване.
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.

През отчетния период са проведени съвместни заседания на постоянните комисии към ОбС – Черноочене, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика – 5;
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура – 5;
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване – 5;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и
туризъм – 5;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда – 5.

Проведени са две заседания на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съответно на 29.05.2023 г. и 09.06.2023 година.

През периода януари-юни 2023 година са приети общо 57 решения на Общинския съвет, които са свързани с разрешаването на проблеми от различно естество, а именно:
– общински бюджет – 9;
– стопанисване и управление на общинската собственост – 14;
– дейност на Общинския съвет – 4;
– поднормативни актове на ОбС – 1;
– в сферата на образованието, социалните дейности и културата – 4;
– Общ устройствен план на общината – 4;
– разрешения за изработбане на проекти за изменение на Подробни устройствени планове – 15;

– съгласие за кандидатстване с проекти – 3;
– други – 3.

Взаимоотношенията с кмета на общината като орган на изпълнителната власт в общината са нормални, което предполага добра атмосфера и нормално функциониране на Общинския съвет. Няма отхвърлено предложение на кмета на общината, било за разглеждане, било за приемане като решение на общинската сесия. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет. От страна на кмета на общината няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет.
От страна на Областния управител на област с административен център- гр.Кърджали няма върнати за ново разглеждане или оспорени като незаконосъобразни решения на Общинския съвет.

Уважаеми дами и господа
общински съветници !

Предлагам на вашето внимание следното

проекто – решение :

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене приема отчета за дейността си и за работата на постоянните комисии за периода от м. януари до м. юни 2023 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Справки – 2 броя;
2.Приложение – 1 брой.

sp_

sp_pk

sp_zas

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)