Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 94-00-1426/07.06.2023г. от Веселин Миланов Маринов с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В Общинска администрация Черноочене е постъпило заявление с вх. № 94-00-1426/07.06.2023г. от Веселин Маринов Миланов с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Разрешение за изработване на проект за ПУП, за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, се дава с решение на Общински съвет по предложение на Кмета.
Собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35047.8.429, по КККР на с. Каблешково, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот №47, том IV, рег. №15255, дело №628 от 13.12.2017г. е Веселин Маринов Миланов.
Съгласно приложеното задание Възложителя Веселин Маринов Миланов, има инвестиционно намерения за изграждане на ,,обслужващи сгради‘‘ в имота си. Във връзка с това е необходимо да се смени предназначението на имота от земеделски в неземеделски нужди. Предвид положителното становище на главния архитект на общината, ПИ може да се промени предназначението от нива за смесено застрояване.
Съгласно действащия ОУПО Черноочене, одобрен с Решение № 33 от 10.04.2018 г. и изменен с Решение № 05 от 12.01.2023 г. на ОбС-Черноочене, и съобразно удостоверението, издадено от „ТСУ“ при общ. Черноочене, ПИ с идентификатор 35047.8.118 по КККР на с. Каблешково попада в Т1 „терени за обслужващи дейности“.

Предвид Становище № 14/12.06.2023 г. на главния архитект на общината, проекта за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 35047.8.429 по КККР на с. Каблешково, общ. Черноочене, одобрен със Заповед № РД-18-272/02.05.2019 г. на ИД на АГКК, с цел промяна предназначение на имота от земеделска земя за неземеделски нужди се предвижда да се изготви

със следните параметри:

Устройствена зона – Смесена многофункционална (Смф), с предназначение на ПИ „за търговия, обществено хранене, битови услуги и други общественообслужващи дейности“, с максимална височина – 10 м, плътност на застрояване –max. 60%, Кинт. – max. 2, минимална озелена площ – 30% и начин на застрояване – свободно /е/.
Достъпът до поземления имот за смесено застрояване, се осъществява от ПИ с идентификатор 51994.802.81 с начин на трайно ползване: За второстепенна улица
Изготвянето на проект за ПУП-ПЗ е необходим във връзка с процедурите по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди, по реда на Закона за опазване на земеделските земи и разрешаване на строителство по реда на ЗУТ.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлени имоти извън урбанизирани територии Общинският съвет, разрешава изготвянето на проект за ПУП и на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ – одобрява задание по чл.125 от същия закон.
Неразделна част от настоящата Докладна на Кмета на община Черноочене е становището на Главния архитект.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет- Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 18 от ЗОЗЗ, положителното становище на главния архитект и искане с вх.№ 94-00-1426/07.06.2023г. от Веселин Маринов Миланов

РЕШЕНИЕ:

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 35047.8.429 по КККР на с. Каблешково, общ. Черноочене, обл. Кърджали, съобразно горе цитираните параметри, придружен с ВиК и ЕЛ схеми за сметка на заинтересуваното лице;
2. ОДОБРЯВА Задание за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от настоящото решение,
при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
юни, 2023год.

Изготвил:………………………
арх. инж. Мюмюн Сюлейман
Главен архитект на община

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт