Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

 

Р Е Ш И :

          Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година:

 

 

   

ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

 

1 Застроен поземлен имот с пл. сн. №343 в кв. 24, с площ  118 кв. м., застроен с едноетажна полумасивна стопанска сграда с площ 91 кв.м. и паянтова стопанска сграда с площ 27 кв.м.  по плана на с. Комунига.
   

ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:

 

1 Помещение /стая/ №4  с площ от 15,00 кв.м. в СОС 51994.802.64.1.1 по КККР на   с. Нови пазар.
2 Помещения /стаи/ №4, №5 и №6 с обща площ 33 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ I, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово.
3 Помещение /стая/ №1 с площ 20 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ I, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово.
4 Помещения /стаи/ №5 и №6 с обща площ 32 кв.м. на втори етаж в сграда с идентификатор 58731.701.3.1 по КККР на с. Пряпорец.
5 Помещения /стаи/ №3 и №4 с обща площ 25 кв.м. на втори етаж в сграда с идентификатор 58731.701.3.1 по КККР на с. Пряпорец.
   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

За отдаване под наем за срок от 5 години:

 

1 Минзухар 48307.1.38 5 16046
2 Минзухар 48307.29.14 7 7601
3 Бакалите 02261.1.53 3 3218
За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Петелово 55960.4.184 5 6367
2.1 Драганово 23114.500.428 8 8497

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

    /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

 

                                                                                                С уважение,

Директор – дирекция “ОА”:                                                                       АЙДЪН ОСМАН                                             /Неджатин Салим/                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА