Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Черноочене

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Черноочене  е одобрен с решение №33 от 10.04.2018г. на Общински съвет Черноочене. Неразделна част от него са Екологична оценка и доклад за оценка за съвместимост на ОУПО, съгласувани от РИОСВ-Хасково.

Междувременно в община Черноочене са постъпили над петдесет заявления с искания за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене, с цел реализиране на инвестиционни намерения. За някои от тях Общинския съвет на община Черноочене е взел решения да се предприемат действия по изменение на плана, съответно: Решение №27 от 22.02.2023г. и Решение №33 от 24.03.2023г. Тези имота са отбелязани в Списъка на включените в предложените за изменение на ОУПО-Черноочене искания с номера на поземлени имоти и вид устройствена зона.

Исканията са разпределени в петнадесет землища, а именно в землищата на селата Пчеларово, Каблешково, Габрово, Житница, Драганово, Даскалово, Паничково, Черноочене, Лясково, Железник, Пряпорец, Черна нива, Бостанци, Среднево и Комунига.

Преобладаващата част от исканията са съседни на вече определени с ОУПО устройствени зони.

В съответствие с изискванията чл.124, ал.3 от ЗУТ, от общинската администрация има изработено Задание по чл.125 от ЗУТ за изменение на ОУПО-Черноочене с предложение за изменение – схема-предложение, представена с група чертежи и с четири приложения.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.136, ал.1, във връзка с чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общински съвет Черноочене

 

РЕШИ:

 

  1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землищата на селата Пчеларово, Каблешково, Габрово, Житница, Драганово, Даскалово, Паничково, Черноочене, Лясково, Железник, Пряпорец, Черна нива, Бостанци, Среднево и Комунига съгласно приложения списък, в разширен обхват спрямо вече определените с цитираните решения на Общинския съвет за изменение на ОУПО за група имоти.
  2. ОДОБРЯВА Задания за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в разширен обхват в землищата на селата Пчеларово, Каблешково, Габрово, Житница, Драганово, Даскалово, Паничково, Черноочене, Лясково, Железник, Пряпорец, Черна нива, Бостанци, Среднево и Комунига.
  3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за така определената група поземлени имоти.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Задания за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене.

 

Списък на включените в предложението за изменение на ОУПО Черноочене искания с номера на поземлени имоти и вид устройствена зона:

 

Номер ПИ УЗ Номер ПИ УЗ Номер ПИ УЗ
1_1 58829.99.18 Жм 4_5 29461.10.392 Жм 9_3 ПИ с пл. сн. №199, кв.10 по плана на с. Лясково Жм
1_2 58829.148.10 Жм 4_6 29461.10.287 Жм 9_4 ПИ с пл. сн. №198, кв. 10 по плана на с. Лясково Жм
1_3 58829.98.18 Жм 4_7 29461.10.286 Жм 10_1 29132.12.175 Смф
1_4 58829.98.19 Жм 4_8 ПИ с пл. сн. №115 по плана на с. Житница Пп 10_2 29132.12.66 Смф
1_5 58829.159.10 Жм 4_9 29461.10.145 Т17 10_3 29132.11.123 Смф
1_6 58829.19.51 Т1 4_10 29461.10.256 Жм 10_4 29132.11.343 Оз
1_7 58829.97.34 Жм 4_11 29461.10.257 Жм 10_5 Общинския терен между имоти с пл. сн №40, пл. сн. №38, пл.  сн. №43, пл. сн. №56 , пл. сн. №57 и главната улица в с. Железник по КП на с. Железник Жм
1_8 58829.97.33 Жм 4_12 29461.10.206 Жм 11_1 58731.10.403 Смф
1_9 58829.148.420 Жм 5_1 УПИ VIII-23, кв. 2 по плана на с. Драганово Пп 11_2 58731.10.535 Смф
1_10 58829.98.27 Жм 5_2 УПИ XVI, кв. 2 по плана на с. Драганово Пп 12 80830.6.59 T17
1_11 58829.97.37 Жм 5_3 УПИ VII, кв. 2 по плана на с. Драганово Пп 13 05791.501.261 Смф
2_1 35047.8.54 Смф 5_4 УПИ IX, кв. 2 по плана на с. Драганово Пп 14_1 68415.602.323 Жм
2_2 35047.8.324 Смф 6 20167.3.504 Пп 14_2 68415.18.6 Зона Пп
2_3 35047.8.152 Жм 7 55395.3.171 Т17 14_3 68415.18.7 Зона Пп
3_1 14221.82.17 Т17 8_1 81236.4.380 Жм 14_4 68415.18.41 Зона Пп
3_2 ПИ с пл. сн. №204 по КП на с. Габрово Пп 8_2 81236.4.631 Пп 15 38176.24.27 Зона Пп
4_1 29461.10.199 Т17 8_3 81236.4.633 Пп      
4_2 29461.10.332 Жм 8_4 81236.4.632 Пп      
4_3 29461.10.329 Жм 9_1 ПИ с пл. сн. №200, кв.10 по плана на с. Лясково Жм      
4_4 29461.10.442 Жм 9_2 ПИ с пл. сн. №189, кв.10 по плана на с. Лясково Жм      

 

 

С УВАЖЕНИЕ

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ АЙДЪН ОСМАН /

 

 

Съгласувал:

Наим Реджеб

Юрисконсулт

 

изготвил: инж. Серкан Акиф