Общинският съвет на Черноочене прие 3-годишни прогнози за местни приходи и дейности

Новини

На своето извънредно заседание Общински съвет на Черноочене прие прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпления от местни данъци и такси, както и на разходите за местни дейности.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман разясни, че собствените приходи са планирани на база оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години. Особено внимание е обърнато на постъпленията от продажба на нефинансови активи. При разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024-2026 г. са заложени размери одобрените със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., каза кметът.
Прогнозата е съобразена с Решение на Министерски съвет на бюджетна процедура за 2024 г. и писмо на Министерство на финансите и указанията за подготовка и представянето на бюджетни прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024 – 2026 г., допълни Айдън Осман
Председателят на Общински съвет Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 3 основни и 3 допълнителни точки. Съветниците приеха и общинска програма за закрила на детето за 2023 г.
Между гласуваните решения са определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба и изменение на Общия устройствен план на Община Черноочене.
Общинските съветници разрешиха изразходване на средствата за обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
Преди началото на заседанието Исминаз Емин положи клетва като нов общински съветник от Движение за права и свободи. Тя заема мястото на Мелиха Ахмед, която е депозирала в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Черноочене заявление за предсрочно прекратяване на правомощията ѝ, поради започване на работа която би била несъвместима със статута й на съветник. Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, връчи на Исминаз Емин удостоверението за избран съветник.
Исмет ИСМАИЛ