Съобщение

Съобщения

На основание чл.128. ал.3 от ЗУТ, отдел ,,Териториално и селищно устройство‘‘ при община Черноочене съобщава на заинтересованите лица за изработен и разгледан на ЕСУТ-Черноочене проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 69657.501.172 по КККР на з-ще с. Стражница, общ. Черноочене, одобрени със Заповед №РД-18-1402/31.07.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с който се предвижда промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди с предвидено отреждане за Терен за фотоволтаична централа ,,Т17‘‘ за изграждане на фотоволтаична система.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация с. Черноочене, област Кърджали.