Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 24.03.2023 година /петък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

  1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
  2. Докладна записка от Бедрие Газиюмер – председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2023 година.

– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3. Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно одобряване на прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/