Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Одобряване на прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 19, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене е изготвена прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности.
При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2024-2026 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности е съобразено с Решение №70 от 27.01.2023г. на Министерски съвет на бюджетна процедура за 2024г. и писмо на Министерство на финансите БЮ №1 от 10.03.2023г., Указания за подготовка и представянето на бюджетни прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024 – 2026г.
Собствените приходи са планирани на база оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години. При определяне на приходите от местни данъци е взета предвид приетата от общинския съвет Наредба № 2 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Черноочене. Особено внимание е обърнато на постъпленията от продажба на нефинансови активи. Формирането на постъпленията от местните такси е съобразено с предоставените административни услуги и от оказаните услуги от общината на населението.
При разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024-2026 г. са заложени размери одобрените със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Разходите по прогнозата за периода 2024-2026г. са ограничени до размера на собствените приходи, трансферите за местни дейности и трансферите от други бюджети. Не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.
Моля, предвид гореизложеното Общинският съвет – с. Черноочене да приеме следното

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 19, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене и в изпълнение на указания БЮ № 1/10.03.2023 г. за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г.

Р Е Ш И:

Общински съвет Черноочене одобрява Прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Черноочене, Приложение 8 от БЮ №1/10.03.2023г.

ИЗГОТВИЛ:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет”

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

СЪГЛАСУВАЛ:

Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администрация”

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

 

Приложение:

Pril-8-Prognoza_2023_Mun-I etap