Решения на Общински съвет от 22 февруари 2023 година

Решения на Общински съвет

Решениe 12 /Приложение/

Решениe 13

Решениe 14

Решениe 15 /Приложение/

Решениe 16

Решениe 17

Решениe 18

Решениe 19

Решениe 20

Решениe 21

Решениe 22 /Приложение/

Решениe 23

Решениe 24

Решениe 25

Решениe 26

Решениe 27

Решениe 28

Решениe 29