Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Определяне размера на дневния оклад за храна в детските градини на територията на община Черноочене, считано от 01.02.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с изпълнение на обществена поръчка при условията на ЗОП с предмет ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, област Кърджали” и протокол на комисия от 09.02.2023 г., назначена със Заповед №48 от 31.01.2023 г. на Кмета на общината, и предложения на директорите на детските градини за извършване на анализ и проверка на определения досегашен дневен оклад за храна в детските градини и спазване изискванията на Наредба №8/ от 04.12.2018 год. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения е наложително преразглеждане на дневния оклад за храна в детските градини.
Комисията разгледа и анализира требвателните листове за храна в отделните детски градини по предлаганите офертни цени за хранителните продукти.

Направения анализ показва, че при доставните цени по договора е невъзможно в рамките на досега съществуващия хранителен оклад от 2,30 лв. да се приготви здравословна храна на децата в детските градини в съответствие с изискванията на наредбите, които регламентират храненето на децата от 3 до 7 годишна възраст. Предложението на комисията е най-малко 2,90 лв. дневен оклад за храна.
Във връзка с това е необходимо да се вземе решение за актуализация на досегашния хранителен оклад в детските градини.
Предвид гореизложеното предлагам на вниманието на Общинския съвет следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.17,ал.1,т.3, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.256, ал.1, т.9 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с Постановление №7 от 19 януари 2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. Общински съвет с. Черноочене, Реши:
Определя дневен оклад за храна в детските градини на територията на община Черноочене в размер на 2,90 лв./два лева и 90 ст./, считано от 01.02.2023 година.

С уважение,

АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

………………………….

СЪГЛАСУВАЛ: Приложения:
НАИМ РЕДЖЕБ 1.Докладни записки от ДГ- 3 бр.
ЮРИСКОНСУЛТ 2.Заповед №48/31.01.2023 г.
3.Протокол от 09.02.2023 г.
ИЗГОТВИЛИ:
МЮМЮН БЕКИР
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“

АЙТЕН ВЕЛИ
СЧЕТОВОДИТЕЛ ДГ