Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Безвъзмездно предоставяне на общински недвижим имот за управление на Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция за социално подпомагане – Кърджали.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо с Вх. № 24-00-25 от 17.01.2023 г. от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали, е постъпило искане за безвъзмездно предоставяне за управление на 8 броя помещения от общински имот за осъществяване дейността на дирекцията. Въпросните помещения, находящи се в самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 81236.502.41.1.5 по КККР на с. Черноочене и към настоящия момент се ползват от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали към Агенция за социално подпомагане.
Редът за безвъзмездно предоставяне за управление на общински имот на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури е предвиден в чл. 6, ал. 2 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал.4 от ЗОС.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от НРПУРОС, имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината и на звената на общинска бюджетна издръжка, могат след решение на общински съвет, да се предоставят безвъзмездно от кмета на общината, за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе решение за безвъзмездно предоставяне на 8 броя помещения за управление на Агенция за социално подпомагане за срок от 2 години, за осъществяване на функциите по социално подпомагане на територията на общината.

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от НРПУРОС и писмо с Вх.№ 24-00-25 от 17.01.2023 г. от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали,

Р Е Ш И:

Предоставя за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане 8 /осем/ броя помещения, находящи се в самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 81236.502.41.1.5 по КККР на с. Черноочене за срок от 2/две/ години.

Съгласували:

Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

Ст. спец. „ОС”:
/Шафер Ахмед/

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН КМЕТ НА ОБЩИНА