Обявление

Публични обсъждания, Съобщения

На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

Кметът на Община Черноочене – Айдън Осман
Кани всички граждани на общината на

Публично обсъждане на проекта за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 година. Обсъждането ще се проведе на 14.02.2023 година /вторник/ от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене

 

Приложение:

dokladna_proekto_programa_02_2023