Обява

Съобщения

Съгласно Заповеди №РД-07-31 и №РД-07-32 от 01.11.2022 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Кърджали, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните до 20.10.2022 година и подали в срок до 31.10.2022 год. заявления съгласно чл. 37ж, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и декларации по чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанието на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ:
– за землището на с. Пчеларово, община Черноочене ще се проведе в сградата на кметството на с. Пчеларово на 11.11.2022 г. от 10.00 ч.;

– за землището на с. Женда, община Черноочене ще се проведе в сградата на кметството на с. Женда на 11.11.2022 г. от 13.00 ч.

Заинтересованите лица могат да получат информация в Общинска служба по земеделие село Черноочене на адрес: с. Черноочене, ул. Шеста 6, община Черноочене, област Кърджали:
– данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или декларирани;
– актуална справка от Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните до 20.10.2022 година;
– данни за задължение по чл. 37ж, ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ;
– размера на средното годишно рентно плащане за землището.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
СЕЛО ЧЕРНООЧЕНЕ