Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Органите на местното самоуправление и местната администрация съгласувано с Министерство на вътрешните работи и неговите териториални служби следва да осигурят материално-техническа база за приемни помещения на районните полицейски инспектори.
В изпълнение на указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините с изх.№ФО-3/25.03.2022г. на Министерство на финансите и постъпило искане за закупуване на машини съоръжения и оборудване за нуждите на полицейски/мл. полицейски инспектори от Териториална полиция – с. Черноочене е необходимо да се направи актуализация в поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година, като се добави следния обект:
– „Закупуване на климатик за Териториална полиция – Черноочене“ с годишна задача 3 080 лв., финансиран със средства от § 31-11 „Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини“.
Във връзка с гореизложеното следва да се намали издръжката на дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ с 3 080 лв. и да се увеличи п-ф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със същата сума в дейността.

След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2022 година ще се увеличи с 3 080 лв. и ще възлиза на 2 660 811 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2022 г.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист Бюджет

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Приложение:
Dokladna_aktual_Kapitalovi-Noemvri_2022