Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 02.11.2022 година /сряда/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/