Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №36 от 14.04.2022 г.; изм. и доп. с Решение №43 от 20.05.2022 г.; изм. и доп. с Решение №49 от 20.05.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №58 от 18.07.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №65 от 18.07.2022 г.; изм. и доп. с Решение №73 от 29.08.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №77 от 29.08.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №87 от 12.10.2022 г.  )

 

 

 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Черноочене за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на строеж.
  3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
  4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за придобиване.
  5. II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

по ред

 

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  очаквани приходи  
  От управление на имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на имущество 38 000
2. Отдаване под наем на земеделска земя и терени 180 000
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 218 000
  От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти общинска собственост 120 000
2. Учредени вещни права 10 000
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 130 000
  Всичко приходи 348 000
  НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) 3 000
2. За оценки 6 000
3. За обявления и др. 5 000
  Всичко разходи 14 000

 

 

 

 

III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на сроеж

 

по ред

 

Описание на имотите

 

 

А. ИМОТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

1 Застроителен терен №1 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                    с. Паничково.
2 Застроителен терен №2 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                    с. Паничково.
3 Застроителен терен №3 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                      с. Паничково.
4 Застроителен терен №4 с площ 21,00 кв .м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                     с. Паничково.
5 Застроителен терен №5 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                     с. Паничково.
6 Право на строеж върху застроително петно №1 с площ 30,50 кв. м., находящ се в УПИ ІI-18, кв.22 по КРП на с. Черноочене, с идентификатор 81236.502.18
 

Б. ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

1 Поземлен имот идентификатор 81236.501.582, с площ 874 кв.м. по КККР на             с. Черноочене.
2 Поземлен имот идентификатор 81236.501.145, с площ 671 кв.м. по КККР на              с. Черноочене.
3 Поземлен имот идентификатор 58731.703.84, с площ 472 кв.м. по КККР на             с. Пряпорец.
4 Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 48,60 кв. м, състояща се от две стаи и входно антре, находяща се в ПИ с пл.сн. №187 в кв. 17 по плана на                   с. Житница.
5 Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница.
6 Незастроен УПИ III в кв. 19 с площ 733,33 кв.м. по плана на с. Житница.
7 Незастроен УПИ I в кв. 9 с площ 300 кв.м. по плана на с. Железник.
8 Незастроен УПИ II в кв. 9 с площ 784,55 кв.м. по плана на с. Железник.
9 Незастроен УПИ III в кв. 9 с площ 776 кв.м. по плана на с. Железник.
10 Незастроен УПИ XXV в кв. 1 с площ 621,2  кв.м. по плана на с. Железник.
11 Незастроен УПИ I в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени.
12 Незастроен УПИ II в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени.
13 95 кв.м. от УПИ І-30 в кв. 1 по плана на с. Драганово, целият с площ от 1 347 кв.м.
14 Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 1 с площ 514 кв. м. по КРП на            с. Драганово.
15 Незастроен УПИ ІII, кв. 2 с площ 580 кв.м. по частичната регулация на                    с. Драганово.
16 Поземлен имот идентификатор 58731.703.222, с площ 591 кв. м. по КККР на                с. Пряпорец.
17 Поземлен имот идентификатор 58731.703.223, с площ 572 кв. м. по КККР на                с. Пряпорец.
18 Урегулиран поземлен имот  ХІV-30, кв. 7 с площ 670 кв. м. по КРП на с. Лясково.
19 Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №8 с площ 350 кв. м. в с. Яворово.
20 Поземлен имот с пл. сн. №70 по плана на с. Безводно с площ 1067 кв. м.
21 Незастроен ПИ с пл. сн. №86 в кв.13 по плана на с. Свободиново с площ 1200     кв. м.
22 Незастроен ПИ с пл. сн. №87 в кв.13 по плана на с. Свободиново с площ 1660      кв. м.
23 Застроен урегулиран поземлен имот VІ, кв.2 с площ 903 кв. м. по КРП на                  с. Драганово.
24 Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.2 с площ 617 кв. м. по КРП на           с. Драганово.
25 Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.2 с площ 999 кв. м. по КРП на               с. Драганово.
26 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 2 с площ 916 кв. м. по КРП на               с. Драганово.
27 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ, кв. 2, с площ 1547 кв. м. по КРП на        с. Драганово.
28 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 2 с площ 1252 кв. м. по КРП на          с. Драганово.
29 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV, кв. 2 с площ 1418 кв. м. по КРП на        с. Драганово.
30 Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ, кв. 2 с площ 617 кв. м. по КРП на           с. Драганово.
31 Незастроен урегулиран поземлен имот IIІ, кв. 37 с площ 460 кв. м. по КРП на           с. Комунига.
32 Поземлен имот идентификатор 67893.600.625, с площ 2970 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
33 Поземлен имот идентификатор 67893.600.626, с площ 1872 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
34 Поземлен имот идентификатор 67893.600.628, с площ 3323 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
35 Поземлен имот идентификатор 67893.600.629, с площ 2454 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
36 Лек автомобил – „ВАЗ 21101“ с рег. № К2600АМ
37 Лек автомобил – „ДЕУ НЕКСИЯ“ с рег. № К6968АН
1 Поземлен имот идентификатор 68415.603.41, с площ 618 кв.м. по КККР на             с. Среднево.
1 Незастроен УПИ VII-7 в кв. 2 с площ 540 кв.м. по плана на с. Комунига.
2 Незастроен УПИ VIII-7 в кв. 2 с площ 600 кв.м. по плана на с. Комунига.
3 Застроен УПИ VІ-3, кв. 23 с площ 300 кв.м. по ПУП на стоп. двор на с. Петелово.
4 Застроен УПИ 5, кв. 23 с площ 650 кв.м. по ПУП на стоп. двор на с. Петелово.
1 Поземлен имот с идентификатор 81236.501.614, с площ 693 кв.м. по КККР на                   с. Черноочене,  общ. Черноочене
1 Поземлен имот идентификатор 68415.603.20 с площ 485 кв.м. по КККР на                   с. Среднево,  общ. Черноочене.
В. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:
1 Терен с площ 21 кв.м. в ПИ с идентификатор 81236.502.40 по КККР на                   с. Черноочене.
2 Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 46,56 кв. м, състояща се от две стаи и коридор, находяща се в УПИ І, кв. 10, пл.сн. №46 по плана на                с. Лясково.
1 Обект /стая/ №6 в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 с площ от 28,00 кв.м. по КККР на с. Черноочене.
2 Едноетажна масивна сграда със застроена площ 105 кв.м., находяща се в ПИ  пл.сн. №66 в кв.10 по плана на с. Водач.
1 Недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 28,30 кв.м, находящо се в УПИ VII, кв. 1 по плана на  с. Паничково.
2 Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи две помещения с обща площ 28,80 кв.м., находящи се на втория етаж в сградата, попадащо в УПИ XVII-15, кв.10 по плана на  с. Пчеларово.
3 Недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 21,80 кв.м, находящо се в УПИ II349, кв. 27 по плана на  с. Комунига.
Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

а/ За отдаване под наем за срок от 10 години:

 

1 Драганово 23114.500.180 8 526
2 Женда 29252.10.112 9 3620
3 Безводно 03188.10.143 9 961
4 Безводно 03188.10.144 9 991
5 Безводно 03188.10.148 9 6104
6 Черноочене 81236.3.431 4 251
7 Комунига 38176.2.601 9 2059
8 Комунига 38176.2.501 9 4604
9 Комунига 38176.3.519 8 2856
10 Комунига 38176.6.656 9 12036
11 Комунига 38176.6.618 9 3384
12 Комунига 38176.6.551 9 2003
13 Комунига 38176.6.583 9 3995
14 Комунига 38176.6.552 9 2587
15 Комунига 38176.6.586 9 5848
16 Комунига 38176.6.516 9 1628
17 Комунига 38176.6.633 9 1072
18 Комунига 38176.6.621 9 1865
19 Комунига 38176.6.627 9 10044
20 Комунига 38176.6.628 9 3943
21 Комунига 38176.2.513 9 4630
22 Комунига 38176.2.607 9 44274
23 Комунига 38176.2.525 9 5991
1 Свободиново 65841.10.217 8 26 295
2 Свободиново 65841.10.389 8 43445
1 Петелово 55960.1.200 5 8918
     1 Габрово 14221.22.12            9 9 070
     2            Петелово 55960.5.27            5 46 459
1 Свободиново  65841.10.389 8   63 445
1 Комунига 38176.2.503 9 12473
2 Комунига 38176.3.537 9 10662
3 Женда 29252.10.580 9 1469
4 Женда 29252.10.581 9 1503
1 Паничково 55395.1.258 9 6408
2 Паничково 55395.1.259 9 3557
3 Паничково 55395.1.260 9 2008
4 Паничково 55395.1.135 9 4645
б/ За отдаване под наем за срок от 5 година:
1 Свободиново 65841.10.369 8 12 521
2 Свободиново 65841.10.126 8 22 759
3 Свободиново 65841.10.135 8 13 602
4 Свободиново 65841.10.137 8 10 325
5 Свободиново 65841.10.183 4 90 774
6 Свободиново 65841.10.380 8 112 008
7 Свободиново 65841.10.369 8 12 521
8 Свободиново 65841.10.76 8 26 286
1 Комунига 38176.7.534 9 11 140
2 Комунига 38176.7.627 9 20 159
3 Комунига 38176.4.557 9 36 633
4 Комунига 38176.2.506 9 57 538
5 Комунига 38176.5.516 9 5 400
6 Комунига 38176.7.540 9 16 781
7 Комунига 38176.5.554 8 45 398
в/ За отдаване под наем за срок от 1 година:

 

1.1 Йончово 34117.10.626 5 1357
1.2 Йончово 34117.10.637 5 1836
2.1 Даскалово 20167.4.63 8 652
2.2 Даскалово 20167.1.628 8 1340
2.3 Даскалово 20167.1.622 8 1832
2.4 Даскалово 20167.1.623 8 421
2.5 Даскалово 20167.1.650 8 211
2.6 Даскалово 20167.2.609 8 1238
2.7 Даскалово 20167.2.610 8 2137
2.8 Даскалово 20167.2.614 8 650
2.9 Даскалово 20167.2.615 8 993
2.10 Даскалово 20167.3.604 8 1299
2.11 Даскалово 20167.3.627 8 2638
2.12 Даскалово 20167.5.614 8 501
2.13 Даскалово 20167.5.615 8 485
2.14 Даскалово 20167.6.615 8 930
2.15 Даскалово 20167.6.616 8 151
2.16 Даскалово 20167.1.613 8 85
2.17 Даскалово 20167.1.630 8 2722
2.18 Даскалово 20167.1.608 8 765
2.19 Даскалово 20167.1.609 8 476
2.20 Даскалово 20167.1.610 8 1198
2.21 Даскалово 20167.1.611 8 1029
2.22 Даскалово 20167.1.612 8 321
2.23 Даскалово 20167.1.46 8 818
2.24 Даскалово 20167.1.601 8 1505
2.25 Даскалово 20167.1.604 8 1509
2.26 Даскалово 20167.1.606 8 2470
2.27 Даскалово 20167.1.607 8 1554
2.28 Даскалово 20167.7.603 8 606
2.29 Даскалово 20167.7.602 8 762
2.30 Даскалово 20167.7.604 8 364
2.31 Даскалово 20167.7.605 8 207
2.32 Даскалово 20167.7.615 8 1553
3.1 Женда 29252.10.102 8 3898
3.2 Женда 29252.10.112 9 3620
3.3 Женда 29252.10.532 9 3351
3.4 Женда 29252.10.613 9 1895
4.1 Небеска 51192.10.83 9 1937
4.2 Небеска 51192.10.28 9 3891
4.3 Небеска 51192.10.32 9 1532
4.4 Небеска 51192.10.34 9 668
4.5 Небеска 51192.1.37 9 574
4.6 Небеска 51192.1.15 9 973
4.7 Небеска 51192.1.5 9 6630
4.8 Небеска 51192.1.25 9 2682
5.1 Дядовско 24774.11.678 8 3308
5.2 Дядовско 24774.11.693 8 1098
5.3 Дядовско 24774.11.694 8 1234
5.4 Дядовско 24774.11.663 8 2511
5.5 Дядовско 24774.11.435 8 4968
5.6 Дядовско 24774.11.377 8 1526
5.7 Дядовско 24774.11.376 8 1691
5.8 Дядовско 24774.11.373 8 929
5.9 Дядовско 24774.11.419 8 1587
5.10 Дядовско 24774.11.426 8 1176
5.11 Дядовско 24774.11.809 8 5000
5.12 Дядовско 24774.11.63 8 3588
6.1 Ябълчени 87103.1.55 8 9084
6.2 Ябълчени 87103.1.1 8 5207
6.3 Ябълчени 87103.1.141 8 2198
6.4 Ябълчени 87103.1.144 8 1693
6.5 Ябълчени 87103.1.193 8 3382
7.1 Каблешково 35047.8.5 8 1840
7.2 Каблешково 35047.8.295 8 2078
8.1 Габрово 14221.86.92 8 2705
8.2 Габрово 14221.81.30 9 4792
8.3 Габрово 14221.7.38 9 10000
8.4 Габрово 14221.7.33 9 9404
9.1 Яворово 87165.10.616 9 2487
9.2 Яворово 87165.10.413 9 2852
9.3 Яворово 87165.10.414 9 925
9.4 Яворово 87165.10.216 9 1101
9.5 Яворово 87165.10.385 9 933
9.6 Яворово 87165.10.386 9 332
9.7 Яворово 87165.10.771 9 2779
9.8 Яворово 87165.10.716 9 1798
9.9 Яворово 87165.10.725 9 2377
9.10 Яворово 87165.10.730 9 2782
9.11 Яворово 87165.10.756 9 1668
9.12 Яворово 87165.10.440 9 1633
9.13 Яворово 87165.10.473 9 1330
9.14 Яворово 87165.10.480 9 1801
9.15 Яворово 87165.10.485 9 1406
9.16 Яворово 87165.10.555 9 3595
9.17 Яворово 87165.10.605 9 3395
9.18 Яворово 87165.10.606 9 5913
9.19 Яворово 87165.10.629 9 2304
9.20 Яворово 87165.10.632 9 1415
9.21 Яворово 87165.10.699 9 2012
9.22 Яворово 87165.10.46 9 4947
9.23 Яворово 87165.10.107 9 1793
9.24 Яворово 87165.10.108 9 1700
9.25 Яворово 87165.10.225 9 1749
9.26 Яворово 87165.10.323 9 7069
9.27 Яворово 87165.10.330 9 1622
9.28 Яворово 87165.10.376 9 1104
9.29 Яворово 87165.10.412 9 1297
9.30 Яворово 87165.10.426 9 2877
9.31 Яворово 87165.10.439 9 4471
10.1 Каняк 36066.10.559 9 2543
10.2 Каняк 36066.10.621 9 938
10.3 Каняк 36066.10.622 9 541
10.4 Каняк 36066.10.623 9 1117
10.5 Каняк 36066.10.641 9 1754
10.6 Каняк 36066.10.624 9 1188
10.7 Каняк 36066.10.626 9 1198
10.8 Каняк 36066.10.627 9 2816
10.9 Каняк 36066.10.656 9 1563
11.1 Свободиново 65841.10.54 8 9160
11.2 Свободиново 65841.10.34 8 5500
12.1 Черна нива 80830.1.129 9 3721
12.2 Черна нива 80830.1.127 9 3452
12.3 Черна нива 80830.5.507 9 2286
12.4 Черна нива 80830.3.28 9 1796
12.5 Черна нива 80830.3.29 9 302
12.6 Черна нива 80830.4.36 9 2515
12.7 Черна нива 80830.5.540 9 2949
12.8 Черна нива 80830.5.541 9 2304
12.9 Черна нива 80830.5.542 9 2423
12.10 Черна нива 80830.5.543 9 4041
12.11 Черна нива 80830.6.520 9 1062
12.12 Черна нива 80830.6.543 9 1073
12.13 Черна нива 80830.2.56 9 1371
12.14 Черна нива 80830.2.46 9 1793
12.15 Черна нива 80830.5.526 9 1981
12.16 Черна нива 80830.5.527 9 859
12.17 Черна нива 80830.6.552 9 1597
12.18 Черна нива 80830.6.548 9 1958
12.19 Черна нива 80830.5.512 9 5526
13.1 Новоселище 52153.2.35 9 1548
13.2 Новоселище 52153.1.19 9 1238
13.3 Новоселище 52153.2.43 9 3051
14.1 Паничково 55395.2.344 8 2563
14.2 Паничково 55395.3.186 9 3190
14.3 Паничково 55395.2.101 8 1909
14.4 Паничково 55395.2.156 8 1384
14.5 Паничково 55395.2.158 8 2818
14.6 Паничково 55395.3.571 9 3480
14.7 Паничково 55395.3.569 9 556
14.8 Паничково 55395.3.212 9 7905
14.9 Паничково 55395.3.565 9 1900
14.10 Паничково 55395.3.228 9 2532
14.11 Паничково 55395.3.573 9 2446
14.12 Паничково 55395.2.94 8 1702
15.1 Безводно 03188.10.241 9 6655
15.2 Безводно 03188.10.270 8 1558
15.3 Безводно 03188.10.798 9 4111
15.4 Безводно 03188.10.60 9 5617
15.5 Безводно 03188.10.128 9 957
15.6 Безводно 03188.10.21 9 1514
15.7 Безводно 03188.10.194 9 1357
15.8 Безводно 03188.10.97 9 1190
15.9 Безводно 03188.10.736 9 1386
15.10 Безводно 03188.10.649 9 1349
15.11 Безводно 03188.10.672 9 2847
15.12 Безводно 03188.10.674 9 2399
15.13 Безводно 03188.10.667 9 747
15.14 Безводно 03188.10.670 9 1709
15.15 Безводно 03188.10.308 9 936
16.1 Соколите 67893.502.268 9 1101
16.2 Соколите 67893.600.515 9 3967
16.3 Соколите 67893.502.417 9 2216
16.4 Соколите 67893.502.403 9 4439
16.5 Соколите 67893.502.320 9 2801
16.6 Соколите 67893.502.321 9 829
16.7 Соколите 67893.502.324 9 296
16.8 Соколите 67893.502.465 9 2992
16.9 Соколите 67893.502.466 9 2543
16.10 Соколите 67893.502.469 9 4540
17.1 Комунига 38176.2.526 9 1965
17.2 Комунига 38176.2.516 9 3057
17.3 Комунига 38176.2.628 9 2364
17.4 Комунига 38176.2.524 9 4418
17.5 Комунига 38176.2.631 9 3500
17.6 Комунига 38176.2.629 9 1753
18.1 Драганово 23114.500.290 8 2629
18.2 Драганово 23114.500.251 8 2447
18.3 Драганово 23114.500.212 8 9622
18.4 Драганово 23114.500.214 8 3112
18.5 Драганово 23114.500.243 8 1856
18.6 Драганово 23114.500.458 8 3410
18.7 Драганово 23114.500.149 8 2540
18.8 Драганово 23114.500.175 8 7513
18.9 Драганово 23114.500.120 8 4151
18.10 Драганово 23114.500.297 8 3259
18.11 Драганово 23114.500.119 8 1300
19.1 Ночево 52372.600.238 9 8032
20.1 Минзухар 48307.1.29 5 4985
20.2 Минзухар 48307.1.35 5 5226
20.3 Минзухар 48307.1.16 5 3457
20.4 Минзухар 48307.1.13 5 1111
21.1 Водач 11613.10.532 9 2447
21.2 Водач 11613.10.72 8 2802
21.3 Водач 11613.10.212 8 1429
21.4 Водач 11613.10.324 8 1217
21.5 Водач 11613.10.325 8 1866
21.6 Водач 11613.10.399 8 3283
21.7 Водач 11613.10.535 9 3639
21.8 Водач 11613.10.548 9 2058
21.9 Водач 11613.10.299 8 6397
21.10 Водач 11613.10.357 8 6665
22.1 Житница 29461.10.42 8 2746
22.2 Житница 29461.10.20 9 5101
22.3 Житница 29461.10.273 8 1045
22.4 Житница 29461.10.272 8 1057
22.5 Житница 29461.10.313 8 1686
22.6 Житница 29461.10.242 4 4712
22.7 Житница 29461.10.520 8 789
22.8 Житница 29461.10.519 8 1992
22.9 Житница 29461.10.622 8 5603
22.10 Житница 29461.10.621 8 7486
22.11 Житница 29461.10.781 8 5847
23.1 Верско 10700.6.108 8 6288
24.1 Бели вир 03410.10.182 8 3192
24.2 Бели вир 03410.10.252 4 3154
24.3 Бели вир 03410.10.432 8 5895
24.4 Бели вир 03410.10.132 8 5722
24.5 Бели вир 03410.10.874 8 2414
24.6 Бели вир 03410.10.713 8 1001
24.7 Бели вир 03410.10.718 8 1950
24.8 Бели вир 03410.10.710 8 4148
1.1 Пчеларово 58829.172.12 5 7541
1.2 Пчеларово 58829.166.5 7 5800
1.3 Пчеларово 58829.160.25 5 4000
1.4 Пчеларово 58829.155.13 7 5220
1.5 Пчеларово 58829.155.8 7 587
2.1 Минзухар 48307.39.11 9 2435
2.2 Минзухар 48307.31.5 7 8519
1.1 Водач 11613.10.427 9 1619
1.2 Водач 11613.10.435 9 1294
1.3 Водач 11613.10.222 8 1539
1.4 Водач 11613.10.232 8 1503
1.5 Водач 11613.10.517 9 5142
1.6 Водач 11613.10.574 9 4774
1.7 Водач 11613.10.556 9 5141
2.1 Каняк 36066.10.176 8 5165
3.1 Петелово 55960.12.5 5 5394
3.2 Петелово 55960.10.295 5 6312
3.3 Петелово 55960.10.305 5 8386
3.4 Петелово 55960.1.8 5 5376
3.5 Петелово 55960.1.43 5 6000
3.6 Петелово 55960.1.48 5 2781
3.7 Петелово 55960.1.219 5 1688
3.8 Петелово 55960.1.271 5 920
3.9 Петелово 55960.1.282 5 492
3.10 Петелово 55960.1.301 5 2729
3.11 Петелово 55690.1.304 5 3267
3.12 Петелово 55960.1.305 5 1338
3.13 Петелово 55960.1.306 5 3878
3.14 Петелово 55960.1.309 5 869
3.15 Петелово 55960.2.27 5 1838
3.16 Петелово 55960.2.38 5 3002
3.17 Петелово 55960.2.49 5 2005
3.18 Петелово 55960.2.57 5 4683
3.19 Петелово 55960.3.17 5 1315
3.20 Петелово 55960.3.23 5 2199
3.21 Петелово 55960.3.25 5 6398
3.22 Петелово 55960.3.111 5 900
3.23 Петелово 55960.4.10 5 1585
3.24 Петелово 55960.4.15 5 1506
3.25 Петелово 55960.4.51 5 9197
3.26 Петелово 55960.4.118 5 664
3.27 Петелово 55960.4.147 5 3075
3.28 Петелово 55960.4.180 5 1375
3.29 Петелово 55960.6.8 5 2305
3.30 Петелово 55960.7.25 5 2726
3.31 Петелово 55960.7.143 5 2946
3.32 Петелово 55960.7.154 5 1003
3.33 Петелово 55960.7.155 5 651
3.34 Петелово 55960.7.198 5 1756
3.35 Петелово 55960.10.19 5 1695
3.36 Петелово 55960.10.23 5 2063
3.37 Петелово 55960.10.47 5 2803
3.38 Петелово 55960.10.49 5 1199
3.39 Петелово 55960.10.66 5 1468
3.40 Петелово 55960.10.76 5 5017
3.41 Петелово 55960.10.83 5 1569
3.42 Петелово 55960.10.94 5 1614
3.43 Петелово 55960.10.124 5 9894
3.44 Петелово 55960.10.140 5 2499
3.45 Петелово 55960.10.146 5 705
3.46 Петелово 55960.10.174 5 3475
3.47 Петелово 55960.10.178 5 1390
3.48 Петелово 55960.10.199 5 725
3.49 Петелово 55960.10.215 5 1821
3.50 Петелово 55960.10.218 5 566
3.51 Петелово 55960.10.226 5 2801
3.52 Петелово 55960.10.254 5 2751
3.53 Петелово 55960.10.258 5 5722
3.54 Петелово 55960.10.277 5 2815
3.55 Петелово 55960.10.279 5 6643
3.56 Петелово 55960.10.288 5 2667
3.57 Петелово 55960.10.289 5 4005
3.58 Петелово 55960.10.309 5 699
3.59 Петелово 55960.11.10 5 489
3.60 Петелово 55960.11.13 5 1867
3.61 Петелово 55960.11.15 5 1997
3.62 Петелово 55960.11.51 5 2313
3.63 Петелово 55960.11.53 5 7231
3.64 Петелово 55960.11.54 5 3699
3.65 Петелово 55960.12.2 5 5506
3.66 Петелово 55960.12.20 5 2671
3.67 Петелово 55960.12.29 5 1097
3.68 Петелово 55960.3.170 6 6744
3.69 Петелово 55960.4.30 7 6915
3.70 Петелово 55960.4.62 7 5577
3.71 Петелово 55960.4.70 7 1796
3.72 Петелово 55960.4.80 7 7783
3.73 Петелово 55960.4.96 7 2004
3.74 Петелово 55960.4.124 7 704
3.75 Петелово 55960.4.127 7 1589
3.76 Петелово 55960.4.129 7 3054
3.77 Петелово 55960.4.131 7 7189
3.78 Петелово 55960.1.11 9 3311
3.79 Петелово 55960.1.16 9 1004
3.80 Петелово 55960.1.76 9 3034
3.81 Петелово 55960.1.78 9 3008
3.82 Петелово 55960.1.102 9 825
3.83 Петелово 55960.1.110 9 832
3.84 Петелово 55960.1.155 9 1663
3.85 Петелово 55960.1.168 9 1776
3.86 Петелово 55960.1.180 9 1443
3.87 Петелово 55960.1.299 9 3767
3.88 Петелово 55960.5.33 9 2143
4.1 Житница 29461.10.248 8 7190
4.2 Житница 29461.10.720 8 1647
5.1 Железник 29132.12.270 8 5808
5.2 Железник 29132.12.107 8 6417
5.3 Железник 29132.11.287 8 8506
5.4 Железник 29132.12.74 8 2295
6.1 Пряпорец 58731.10.422 8 3224
7.1 Комунига 38176.3.549 9 6903
7.2 Комунига 38176.3.558 9 6813
7.3 Комунига 38176.4.646 9 4440
7.4 Комунига 38176.5.644 9 2787
7.5 Комунига 38176.5.647 9 1638
7.6 Комунига 38176.5.649 9 1712
7.7 Комунига 38176.5.601 9 1268
7.8 Комунига 38176.5.511 9 1397
7.9 Комунига 38176.7.623 8 2051
7.10 Комунига 38176.7.621 8 7441
7.11 Комунига 38176.7.618 9 3552
7.12 Комунига 38176.7.619 9 2623
7.13 Комунига 38176.7.622 8 910
7.14 Комунига 38176.5.619 9 1818
7.15 Комунига 38176.5.629 9 2489
7.16 Комунига 38176.5.630 9 2046
7.17 Комунига 38176.5.522 9 3932
7.18 Комунига 38176.5.528 9 3025
7.19 Комунига 38176.5.547 9 1614
7.20 Комунига 38176.5.616 9 623
7.21 Комунига 38176.5.518 9 3990
7.22 Комунига 38176.5.519 9 2943
7.23 Комунига 38176.4.586 9 3014
7.24 Комунига 38176.4.707 9 3959
7.25 Комунига 38176.4.706 9 1549
7.26 Комунига 38176.4.589 9 3749
7.27 Комунига 38176.3.654 9 2359
7.28 Комунига 38176.3.656 9 2909
7.29 Комунига 38176.3.657 9 1019
7.30 Комунига 38176.2.502 9 3105
7.31 Комунига 38176.3.616 8 6328
7.32 Комунига 38176.3.615 8 2872
7.33 Комунига 38176.3.510 8 3280
7.34 Комунига 38176.3.620 8 2894
7.35 Комунига 38176.3.619 8 3529
7.36 Комунига 38176.3.618 8 3432
7.37 Комунига 38176.3.617 8 1183
7.38 Комунига 38176.7.657 9 5000
7.39 Комунига 38176.7.658 9 5913
7.40 Комунига 38176.4.717 9 5000
7.41 Комунига 38176.4.737 9 5135
8.1 Бели вир 03410.10.340 8 1274
8.2 Бели вир 03410.10.346 8 956
8.3 Бели вир 03410.10.170 8 3397
8.4 Бели вир 03410.10.314 8 5404
9.1 Черна нива 80830.5.514 9 5054
9.2 Черна нива 80830.5.523 9 2254
9.3 Черна нива 80830.5.502 9 2815
9.4 Черна нива 80830.5.506 9 3273
9.5 Черна нива 80830.5.534 9 1602
9.6 Черна нива 80830.6.515 9 7988
9.7 Черна нива 80830.6.503 9 2205
9.8 Черна нива 80830.6.517 9 1566
9.9 Черна нива 80830.5.548 9 803
9.10 Черна нива 80830.5.546 9 1495
9.11 Черна нива 80830.5.544 9 1454
9.12 Черна нива 80830.5.513 9 878
9.13 Черна нива 80830.7.510 9 1325
9.14 Черна нива 80830.4.131 9 2055
9.15 Черна нива 80830.3.14 9 3361
9.16 Черна нива 80830.1.137 9 2070
9.17 Черна нива 80830.1.138 9 2972
9.18 Черна нива 80830.1.140 9 5300
10.1 Габрово 14221.86.78 8 1695
10.2 Габрово 14221.86.77 8 4338
10.3 Габрово 14221.87.115 8 6043
10.4 Габрово 14221.87.94 8 410
10.5 Габрово 14221.87.25 8 1869
10.6 Габрово 14221.87.86 8 1559
10.7 Габрово 14221.85.78 9 4999
10.8 Габрово 14221.81.79 9 2109
10.9 Габрово 14221.87.118 8 1706
11.1 Каняк 36066.10.635 9 7794
11.2 Каняк 36066.10.573 9 2079
11.3 Каняк 36066.10.578 9 1663
11.4 Каняк 36066.10.524 9 6000
11.5 Каняк 36066.10.62 9 1365
11.6 Каняк 36066.10.562 9 1092
11.7 Каняк 36066.10.254 9 1438
11.8 Каняк 36066.10.408 8 988
12.1 Патица 55568.16.15 8 733
12.2 Патица 55568.14.42 8 6606
12.3 Патица 55568.23.41 8 3497
12.4 Патица 55568.23.59 8 2002
12.5 Патица 55568.23.24 8 1697
12.6 Патица 55568.23.14 8 1819
12.7 Патица 55568.3.23 8 3032
12.8 Патица 55568.4.12 8 1794
13.1 Яворово 87165.10.126 9 1211
13.2 Яворово 87165.10.213 9 1972
13.3 Яворово 87165.10.448 9 1575
13.4 Яворово 87165.10.482 9 902
13.5 Яворово 87165.10.458 9 978
14.1 Ночево 52372.600.416 9 6536
14.2 Ночево 52372.600.351 9 3650
14.3 Ночево 52372.600.460 9 5543
14.4 Ночево 52372.600.466 9 2002
14.5 Ночево 52372.600.495 9 1637
14.6 Ночево 52372.600.563 6 884
14.7 Ночево 52372.600.564 6 1325
14.8 Ночево 52372.600.470 9 1444
14.9 Ночево 52372.600.468 9 1463
15.1 Йончово 34117.10.560 9 3869
16.1 Пряпорец 58731.10.9 8 1019
17.1 Бели вир 03410.10.170 8 3397
17.2 Бели вир 03410.10.314 8 5404
1.1 Яворово 87165.10.342 9 1565
1.2 Яворово 87165.10.378 9 4856
    1.1 Йончово               34117.10.730            9       1895
    1.2 Йончово               34117.10.725            9       1175
    1.3 Йончово               34117.10.726            9       4848
    1.4 Йончово               34117.10.740            9       4298
    2.1 Безводно               03188.10.520            9       3283
1.1 Бели вир 03410.10.182 8 3192
1.2 Бели вир 03410.10.252 4 3154
1.3 Бели вир 03410.10.432 8 5895
1.4 Бели вир 03410.10.132 8 5722
1.5 Бели вир 03410.10.874 8 2414
1.6 Бели вир 03410.10.713 8 1001
1.7 Бели вир 03410.10.718 8 1950
1.8 Бели вир 03410.10.710 8 4148
2.1 Комунига 38176.5.662 9 1015
3.1 Паничково 55395.1.276 9 7118
1.1 Йончово 34117.10.718 9 5122
2.1 Комунига 38176.7.646 9 5727
2.2 Комунига 38176.2.605 9 7214
3.1 Железник 29132.11.21 8 2149
3.2 Железник 29132.11.17 8 1000
3.3 Железник 29132.11.323 8 1358
3.4 Железник 29132.11.299 8 1570
3.5 Железник 29132.11.106 8 2259
3.6 Железник 29132.11.174 8 2326
3.7 Железник 29132.11.340 4 2478
3.8 Железник 29132.12.164 8 2670
3.9 Железник 29132.11.151 4 6996
4.1 Черна нива 80830.7.502 9 205
1.1 Йончово 87165.10.533 9 2470
1.2 Йончово 87165.10.534 9 1538
1.3 Йончово 87165.10.455 9 1061
2.1 Паничково 55395.8.526 9 4803
2.2 Паничково 55395.8.535 9 2348
1.1 Йончово 34117.10.405 9 5336
1.2 Йончово 34117.10.593 5 2236
1.3 Йончово 34117.10.626 5 1357
1.4 Йончово 34117.10.637 5 1836
1.5 Йончово 34117.10.194 9 3028
1.6 Йончово 34117.10.192 9 1200
1.7 Йончово 34117.10.232 9 8453
1.8 Йончово 34117.10.246 9 1444
1.9 Йончово 34117.10.238 9 5608
1.10 Йончово 34117.10.237 9 4183
1.11 Йончово 34117.10.242 9 7513
1.12 Йончово 34117.10.612 5 1078
1.13 Йончово 34117.10.218 9 2597
1.14 Йончово 34117.10.445 9 1084
1.15 Йончово 34117.10.447 9 416
1.16 Йончово 34117.10.448 9 1406
1.17 Йончово 34117.10.503 9 3226
1.18 Йончово 34117.10.147 9 1831
1.19 Йончово 34117.10.155 9 2201
1.20 Йончово 34117.10.794 9 2122
1.21 Йончово 34117.10.506 9 1784
2.1 Минзухар 48307.57.10 9 3993
3.1 Ночево 52372.600.123 9 2581
3.2 Ночево 52372.600.428 9 2064
3.3 Ночево 52372.600.427 9 8677
3.4 Ночево 52372.600.418 9 3501
3.5 Ночево 52372.600.450 9 8279
3.6 Ночево 52372.600.127 9 1339
3.7 Ночево 52372.600.132 9 2325
3.8 Ночево 52372.600.186 9 3451
3.9 Ночево 52372.600.600 6 1742
3.10 Ночево 52372.600.423 9 4080
3.11 Ночево 52372.600.476 9 613
3.12 Ночево 52372.600.475 9 908
3.13 Ночево 52372.600.477 9 1808
3.14 Ночево 52372.600.471 9 1729
3.15 Ночево 52372.600.124 9 2464
3.16 Ночево 52372.600.808 9 4858
3.17 Ночево 52372.600.530 6 2177
3.18 Ночево 52372.600.599 6 1611
3.19 Ночево 52372.600.537 9 2661
3.20 Ночево 52372.600.128 9 1667
3.21 Ночево 52372.600.596 6 1844
3.22 Ночево 52372.600.595 6 1197
3.23 Ночево 52372.600.518 9 1682
3.24 Ночево 52372.600.464 9 4428
3.25 Ночево 52372.600.522 9 3170
3.26 Ночево 52372.600.721 9 1638
3.27 Ночево 52372.600.500 9 7604
3.28 Ночево 52372.600.494 9 7633
3.29 Ночево 52372.600.492 9 6211
3.30 Ночево 52372.600.474 9 4642
3.31 Ночево 52372.600.459 9 8169
3.32 Ночево 52372.600.469 9 3283
4.1 Петелово 55960.7.194 5 2453
5.1 Даскалово 20167.7.611 8 1739
6.1 Габрово 14221.7.38 9 10000
6.2 Габрово 14221.7.33 9 9404
7.1 Паничково 55395.2.343 8 2983
7.2 Паничково 55395.1.76 9 4491
7.3 Паничково 55395.1.63 9 1458
7.4 Паничково 55395.1.16 9 1741
7.5 Паничково 55395.1.17 9 1479
7.6 Паничково 55395.1.33 9 2791
7.7 Паничково 55395.1.38 9 3430
7.8 Паничково 55395.1.91 9 1515
7.9 Паничково 55395.1.35 9 1355
7.10 Паничково 55395.1.5 9 1118
8.1 Комунига 38176.7.648 9 1532
8.2 Комунига 38176.7.549 9 1014
8.3 Комунига 38176.7.577 9 2681
8.4 Комунига 38176.7.572 9 1342
8.5 Комунига 38176.7.551 9 2731
8.6 Комунига 38176.7.547 9 3914
8.7 Комунига 38176.5.547 9 1614
8.8 Комунига 38176.5.519 9 2943
8.9 Комунига 38176.4.586 9 3014
8.10 Комунига 38176.4.706 9 1549
8.11 Комунига 38176.7.637 9 1281
8.12 Комунига 38176.7.539 9 1755
8.13 Комунига 38176.7.531 9 1946
8.14 Комунига 38176.7.538 9 2510
8.15 Комунига 38176.7.525 9 2805
8.16 Комунига 38176.7.626 9 1201
8.17 Комунига 38176.5.636 8 2403
8.18 Комунига 38176.5.634 8 2078
8.19 Комунига 38176.7.524 9 5686
8.20 Комунига 38176.7.636 9 3274
8.21 Комунига 38176.7.548 9 4646
8.22 Комунига 38176.7.552 9 4236
9.1 Каняк 36066.10.879 9 1569
9.2 Каняк 36066.10.921 9 5126
9.3 Каняк 36066.10.865 9 2860
9.4 Каняк 36066.10.892 9 2869
9.5 Каняк 36066.10.891 9 2358
10.1 Дядовско 24774.11.108 8 2708
10.2 Дядовско 24774.11.101 8 2067
10.3 Дядовско 24774.11.92 8 4403
10.4 Дядовско 24774.11.94 8 1276
10.5 Дядовско 24774.11.95 8 1473
10.6 Дядовско 24774.11.115 8 1373
10.7 Дядовско 24774.11.117 8 1100
10.8 Дядовско 24774.11.118 8 719
10.9 Дядовско 24774.11.777 8 3315
10.10 Дядовско 24774.11.787 8 1595
10.11 Дядовско 24774.11.788 8 3897
10.12 Дядовско 24774.11.461 8 932
10.13 Дядовско 24774.11.811 8 6217
10.14 Дядовско 24774.11.210 8 3077
10.15 Дядовско 24774.11.786 8 3201
1.1 Габрово 14221.87.104 8 6583
1.2 Габрово 14221.87.103 8 1007
1.3 Габрово 14221.81.47 9 4244
1.4 Габрово 14221.36.11 9 2820
1.5 Габрово 14221.84.67 9 3657
1.6 Габрово 14221.87.87 8 2374
1.7 Габрово 14221.36.9 9 6652
1.8 Габрово 14221.86.87 9 1504
1.9 Габрово 14221.86.64 8 2644
1.10 Габрово 14221.87.53 8 2346
1.11 Габрово 14221.87.110 8 2186
1.12 Габрово 14221.87.142 8 7180
1.13 Габрово 14221.87.99 8 550
1.14 Габрово 14221.86.63 8 2612
1.15 Габрово 14221.87.52 8 1988
1.16 Габрово 14221.87.54 8 2318
1.17 Габрово 14221.86.49 8 2062
1.18 Габрово 14221.87.100 8 5679
1.19 Габрово 14221.21.25 9 9999
1.20 Габрово 14221.86.52 8 2207
1.21 Габрово 14221.85.42 9 4522
1.22 Габрово 14221.87.136 9 4641
2.1 Комунига 38176.3.540 9 997
2.2 Комунига 38176.3.684 9 1250
2.3 Комунига 38176.3.622 8 470
2.4 Комунига 38176.3.505 8 4013
2.5 Комунига 38176.3.511 8 1911
2.6 Комунига 38176.7.620 9 2296
1.1 Верско 10700.4.56 8 5500
2.1 Габрово 14221.87.129 8 4125
3.1 Яворово 87165.10.665 9 3206
4.1 Бели вир 03410.10.328 8 5603
5.1 Войново 11987.1.96 3 2714
6.1 Куцово 40796.2.11 9 2574
7.1 Свободиново 65841.10.100 8 7295
7.2 Свободиново 65841.10.505 8 5724
7.3 Свободиново 65841.10.163 8 4421
7.4 Свободиново 65841.10.95 8 5362
8.1 Каблешково 35047.8.2 8 1635
8.2 Каблешково 35047.8.3 8 4694
9.1 Каняк 36066.10.51 9 3297
9.2 Каняк 36066.10.72 9 2958
10.1 Даскалово 20167.5.641 8 1073
10.2 Даскалово 20167.4.731 8 548
10.3 Даскалово 20167.4.721 8 122
10.4 Даскалово 20167.6.617 8 1314
11.1 Пчеларово 58829.70.2 8 8257
11.2 Пчеларово 58829.33.1 7 597
11.3 Пчеларово 58829.35.22 7 709
12.1 Женда 29252.10.547 9 2102
12.2 Женда 29252.10.454 9 3965
12.3 Женда 29252.10.461 9 3400
12.4 Женда 29252.10.563 9 2270
12.5 Женда 29252.10.534 9 3366
13.1 Средска 68566.99.95 9 4701
13.2 Средска 68566.99.53 9 2039
13.3 Средска 68566.99.80 9 2456
13.4 Средска 68566.99.198 9 5660
13.5 Средска 68566.99.243 9 3760
13.6 Средска 68566.99.248 9 4093
13.7 Средска 68566.99.275 9 2932
14.1 Лясково 44820.1.42 9 6000
14.2 Лясково 44820.27.16 9 3630
14.3 Лясково 44820.1.35 9 9262
14 .4 Лясково 44820.1.43 9 4645
14.5 Лясково 44820.10.29 6 1958
14.6 Лясково 44820.9.67 6 1762
14.7 Лясково 44820.14.19 6 4101
14.8 Лясково 44820.10.29 6 1958
14.9 Лясково 44820.25.50 8 1001
14.10 Лясково 44820.21.22 6 1000
14.11 Лясково 44820.9.102 6 4886
14.12 Лясково 44820.14.25 6 7290
14.13 Лясково 44820.21.1 6 3530
14.14 Лясково 44820.21.26 6 2326
14.15 Лясково 44820.1.38 9 7550
14.16 Лясково 44820.1.40 9 3978
14.17 Лясково 44820.1.41 9 6698
14.18 Лясково 44820.1.36 9 8004
14.19 Лясково 44820.1.37 9 6385
14.20 Лясково 44820.19.13 6 4842
14.21 Лясково 44820.24.79 9 1330
14.22 Лясково 44820.19.72 6 1137
14.23 Лясково 44820.6.39 6 2050
14.24 Лясково 44820.13.11 6 2919
15.1 Дядовско 24774.11.778 8 3315
15.2 Дядовско 24774.11.123 8 1194
15.3 Дядовско 24774.11.424 8 761
15.4 Дядовско 24774.11.464 8 1131
15.5 Дядовско 24774.11.660 8 1343
15.6 Дядовско 24774.11.662 8 1295
15.7 Дядовско 24774.11.739 8 2365
15.8 Дядовско 24774.11.659 8 1512
15.9 Дядовско 24774.11.793 8 5000
15.10 Дядовско 24774.11.644 9 1982
15.11 Дядовско 24774.11.733 9 2668
15.12 Дядовско 24774.11.806 8 5869
15.13 Дядовско 24774.11.450 8 1049
15.14 Дядовско 24774.11.805 8 3000
15.15 Дядовско 24774.11.290 8 9282
15.16 Дядовско 24774.11.809 8 5000
15.17 Дядовско 24774.11.63 8 3588
15.18 Дядовско 24774.11.184 8 1214
15.19 Дядовско 24774.11.465 8 1753
15.20 Дядовско 24774.11.812 8 4222
15.21 Дядовско 24774.11.349 9 7721
15.22 Дядовско 24774.11.348 9 4925
15.23 Дядовско 24774.11.346 9 1889
15.24 Дядовско 24774.11.342 9 2840
15.25 Дядовско 24774.11.267 8 1688
15.26 Дядовско 24774.11.271 8 652
15.27 Дядовско 24774.11.169 8 1381
15.28 Дядовско 24774.11.411 8 7123
15.29 Дядовско 24774.11.282 8 3060
15.30 Дядовско 24774.11.799 9 3013
15.31 Дядовско 24774.11.802 9 4969
15.32 Дядовско 24774.11.144 8 4695
15.33 Дядовско 24774.11.250 8 7949
15.34 Дядовско 24774.11.800 9 4910
15.35 Дядовско 24774.11.770 9 1500
15.36 Дядовско 24774.11.771 9 2500
15.37 Дядовско 24774.11.772 9 4000
15.38 Дядовско 24774.11.791 8 2445
15.39 Дядовско 24774.11.804 8 1597
15.40 Дядовско 24774.11.798 9 4712
15.41 Дядовско 24774.11.355 9 4242
15.42 Дядовско 24774.11.414 8 7081
15.43 Дядовско 24774.11.139 8 3532
15.44 Дядовско 24774.11.265 8 3948
15.45 Дядовско 24774.11.264 8 592
15.46 Дядовско 24774.11.266 8 681
15.47 Дядовско 24774.11.268 8 695
15.48 Дядовско 24774.11.368 8 9827
15.49 Дядовско 24774.11.669 8 2387
15.50 Дядовско 24774.11.702 8 2352
15.51 Дядовско 24774.11.719 8 4710
15.52 Дядовско 24774.11.801 9 2478
16.1 Пряпорец 58731.10.90 8 1604
  г/ Мери и пасища от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване:

 

Землище Имоти

/бр./

Площ

           /дка./

1 Бакалите 68 564,507
2 Безводно 112 722,995
3 Бели вир 119 2390,124
4 Беснурка 8 81,515
5 Божурци 108 342,042
6 Боровско 42 425,659
7 Босилица 19 321,183
8 Бостанци 40 137,012
9 Бърза река 18 271,719
10 Верско 25 216,817
11 Водач 97 973,416
12 Вождово 17 53,636
13 Войново 18 97,985
14 Възел 22 235,731
15 Габрово 150 3173,583
16 Даскалово 63 730,694
17 Драганово 50 417,091
18 Дядовско 69 768,908
19 Железник 59 546,630
20 Женда 119 1325,832
21 Житница 98 1224,975
22 Йончово 97 1281,744
23 Каблешково 37 182,222
24 Каняк 99 776,706
25 Комунига 67 4180,502
26 Куцово 16 461,706
27 Лясково 116 876,288
28 Минзухар 119 1077,658
29 Мурга 62 345,778
30 Небеска 32 550,936
31 Новоселище 22 288,566
32 Ночево 95 1123,385
33 Паничково 209 969,757
34 Патица 31 766,744
35 Петелово 79 778,807
36 Пряпорец 67 293,796
37 Пчеларово 359 4055,128
38 Русалина 16 955,092
39 Свободиново 40 783,674
40 Соколите 90 941,524
41 Среднево 30 129,386
42 Средска 39 340,005
43 Стражница 14 563,991
44 Черна нива 52 569,691
45 Черноочене 54 277,248
46 Ябълчени 30 158,971
47 Яворово 145 1492,972
ОБЩО: 3338 39 244,331

Забележка: Описание на имотите по землища, по номера, категория и площ се намират при ст.сп. „ОС“.

 

 

 

  1. IV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица

При постъпване на предложения до кмета на общината за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, по същите ще се процедира съгласно Закона за общинската собственост.

 

 

  1. V. Описание на имотите, които общината има намерение да ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

През 2022 г. Община Черноочене може да придобие поземлени имоти или части от тях, при възникване на необходимост за придобиване на имот от граждани или юридически лица, по същите ще се процедира съгласно Закона за общинската собственост.

 

 

  1. VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Черноочене през 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г.

По своята същност Програмата е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение  №05 от 04.03.2022 г.