Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Кандидатстване на Община Черноочене с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи”, на Програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027 година.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Министерството на труда и социалната политика обяви срок за прием на проектни предложения по процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година . Конкретни бенефициенти по настоящата процедура са всички общини на територията на Република България.
Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението.
Mаксималният размер на заявената БФП по процедура чрез директно предоставяне „Укрепване на общинския капацитет“ за всяка една община кандидат е изчислен въз основа на:
– брой лица настанени в социални услуги;
– брой на хората с увреждания с издадени направления за включване в механизма лична помощ, съгласно ЗЛП;
– брой на желаещите за настаняване в социални услуги;
– брой население на общината;
– брой население на хора с увреждания в общината;
– % на население над 65 г.;
– брой лица, ползващи личен асистент.
Максималният размер на БФП за община Черноочене възлиза на 45 137,00 лева.
Максималният срок за изпълнение дейностите по проекта е 24 месеца, а крайният срок за реализиране на проектите – 31.12.2025 година.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:
1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси);
2. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги;
3. Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ);
4. Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги;
5. Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги;
6. Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социална услуга;
7. Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Допустимите целеви групи по настоящата процедура са:
Служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравносоциални услуги.
Основно изискване при подаване на проектните предложения е да се представи решение на Общинския съвет за съгласие да бъде подадено проектно предложение по процедурата;
В тази връзка предлагам на ОбС – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от същия закон, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Черноочене да кандидатства с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
2. Упълномощава кмета на Община Черноочене да изготви и подаде в срок проектното предложение по процедурата.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене