Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственостна община Черноочене през 2022 год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.

Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основаниечл. 21, ал. 1, т. 8и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година:

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

Землище

Поземлен имот с идентификатор

Категория

Площ /кв.м./

За отдаване под наем за срок от1години:

1.1

Бакалите

02261.2.102

9

3624

1.2

Бакалите

02261.1.35

3

1627

1.3

Бакалите

02261.1.36

3

2420

1.4

Бакалите

02261.1.16

3

1564

1.5

Бакалите

02261.1.31

3

618

1.6

Бакалите

02261.1.10

3

5121

1.7

Бакалите

02261.1.48

3

959

2.1

Боровско

05640.600.141

9

3087

2.2

Боровско

05640.600.38

9

1539

2.3

Боровско

05640.500.108

9

7296

2.4

Боровско

05640.600.15

9

5712

2.5

Боровско

05640.600.132

9

2673

2.6

Боровско

05640.600.76

9

762

2.7

Боровско

05640.600.77

9

1068

2.8

Боровско

05640.600.78

9

1910

2.9

Боровско

05640.600.83

9

731

2.10

Боровско

05640.600.85

9

2507

2.11

Боровско

05640.600.75

9

791

2.12

Боровско

05640.600.87

9

2589

2.13

Боровско

05640.600.57

9

1214

2.14

Боровско

05640.600.88

9

4412

2.15

Боровско

05640.500.90

9

2041

2.16

Боровско

05640.500.98

9

1641

2.17

Боровско

05640.600.151

9

2726

2.18

Боровско

05640.600.135

9

2541

2.19

Боровско

05640.600.119

9

1606

2.20

Боровско

05640.600.41

9

987

2.21

Боровско

05640.600.140

9

1318

3.1

Куцово

40796.3.28

9

8262

4.1

Паничково

55395.2.150

8

1366

4.2

Паничково

55395.2.152

8

1401

4.3

Паничково

55395.2.153

8

1755

4.4

Паничково

55395.2.157

8

3482

4.5

Паничково

55395.3.427

9

1617

5.1

Яворово

87165.10.616

9

2487

5.2

Яворово

87165.10.413

9

2852

5.3

Яворово

87165.10.414

9

925

5.4

Яворово

87165.10.216

9

1101

5.5

Яворово

87165.10.385

9

933

5.6

Яворово

87165.10.386

9

332

5.7

Яворово

87165.10.771

9

2779

5.8

Яворово

87165.10.795

9

5833

5.9

Яворово

87165.10.716

9

1798

5.10

Яворово

87165.10.756

9

1668

6.1

Дядовско

24774.11.592

8

2040

6.2

Дядовско

24774.11.655

8

1112

6.3

Дядовско

24774.11.794

8

2647

6.4

Дядовско

24774.11.795

8

1352

6.5

Дядовско

24774.11.796

8

5000

6.6

Дядовско

24774.11.814

8

6541

6.7

Дядовско

24774.11.815

8

6539

6.8

Дядовско

24774.11.13

9

3931

7.1

Черна нива

80830.6.501

9

1447

7.2

Черна нива

80830.4.55

9

2795

7.3

Черна нива

80830.4.26

9

5249

7.4

Черна нива

80830.4.34

9

4457

8.1

Пряпорец

58731.10.31

8

1882

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

/Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/

Директор –    С уважение,

дирекция “ОА”:                         АЙДЪН ОСМАН

  /Неджатин Салим/         КМЕТ НА ОБЩИНА