Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2022/2023 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. се дава възможност на детските градини да бъдат включени в Списъка на защитените детски градини в Република България.
По смисъла на чл. 54, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование защитена детска градина е детска градина, закриването на която би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст.
Списъка на защитените детски градини се актуализира ежегодно по мотивирано предложение от кмета на общината след решение на общинския съвет.
Съгласно чл.1, ал.1, 2 и 3 от Постановление №121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, за защитена детска градина се определя детска градина, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най близката друга детска градина, до които разстоянието по асфалтирана пътна мрежа е най-малко и които имат капацитет да приемат допълнителния брой деца в задължителна
предучилищна възраст, които би се наложило да пътуват, ако детската градина, която се оценява като защитена, бъде закрита.

На територията на община Черноочене към настоящият момент съществуват детски градини, закриването на които би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст, а именно:
1. ДГ с.Житница – част от Детска градина ”Знаме на мира” с.Черноочене.
Детската градина е открита през 2010 година, след направен основен ремонт на част от сградата на вече закритото ОУ“Й.Йовков“ с.Житница, като сградата е масивна на два етажа, с обзаведено спално помещение, занималня със санитарни възли и кухненски блок и склад.
През учебната 2022/2023 година в ДГ с.Житница, ще се отглеждат, възпитават, социализират и възпитават 20 деца, от които 11 деца в задължителна предучилищна възраст с целодневна организация на учебния процес, ежедневно пътуват от съседните села Яворово, Дядовско и Водач.
Има утвърдена транспортна схема за превозване на децата:
– с. Яворово – с. Дядовско – с. Водач – ДГ с. Житница;
Децата се извозват със специализиран превоз чрез договори с външни изпълнители.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат по местен планински общински път с асфалтова пътна настилка.
Към настоящия момент ДГ с.Житница е единствено детско заведение в обособения микрорайон, в което се обучават и възпитават деца в една смесена група от 2 до 7 години с целодневна организация на учебния процес.
Най-близкото детско заведение до ДГ с.Житница е основната сграда на ДГ”Знаме на мира“с.Черноочене с целодневна организация на учебния процес. Ако бъде закрита ДГ Житница децата ще пътуват не по малко от 17,5 км. по маршрута с. Яворово – с. Дядовско – с. Водач – с. Житница – с. Черноочене – 17,5 км. х 1,24 коефициент за приравняване = 21,70 км. в едната посока./ съгласно Приложение към чл.1, ал.4 от ПМС №121/23.06.2017 г./
Капацитет на приемащата ДГ” Знаме на амира“ с.Черноочене е 100 деца – триетажна сграда, първи етаж – кухненски блок със санитарни възли и склад, другите два етажа са с по две занимални, физкултурен салон, и с по две спални помещения със санитарни възли.
2. ДГ с.Габрово – Част от Детска градина ”Първи юни” с. Комунига.
Детската градина е построена през 1984 година, на два етажа, които са обзаведени със спалните помещения, занимални със санитарни възли и кухненски блок.
Детската градина със седалище с.Габрово е с целодневна организация на учебния процес. Тук се отглеждат и възпитават 14 деца, от които 10 деца в задължителна предучилищна възраст, а от тях 5 деца ежедневно пътуват от съседните села Бакалите, Даскалово и с. Черна нива.
Поради намаляване на броя на децата в изнесената група в с. Даскалово към ДГ “Първи юни“ беше закрита и децата са насочени към ДГ с.Габрово.
Има осигурен транспорт по утвърдена транспортна схема за превозване на децата:
с.Габрово – с.Бакалите
с. Габрово – с.Черна нива
с.Габрово – с.Даскалово
Децата се извозват със собствен превоз на общината.
Пътното трасе е в добро състояние, автобусите се движат основно по местен планински общински път с асфалтова пътна настилка и по малки участъци от републиканската пътна мрежа.
Най-близкото детско заведение до ДГ с.Габрово е основната сграда на ДГ”Знаме на мира“ с.Черноочене с целодневна организация на учебния процес, ако бъде закрита децата ще пътуват от най отдалеченото село Бакалите до ДГ „Знаме на мира“ с.Черноочене – 23 км. х 1,24 /коефициент за приравняване, съгласно Приложение към чл.1, ал.4 от ПМС №121/23.06.2017 г/.= 28,52 км. в едната посока.
Капацитет на приемащата ДГ” Знаме на амира“ с.Черноочене е 100 деца – триетажна сграда, първи етаж – кухненски блок със санитарни възли и склад, другите два етажа са с по две занимални, физкултурен салон, и с по две спални помещения със санитарни възли.
3. ДГ „Н.Й.Вапцаров”с.Лясково.
С Решение №62 от 08.09.2014 година на ОбС – Черноочене и Заповед №666/09.09.2014 година на Кмета на общината, обн. ДВ бр.78/19.09.2014 г. се преобразува от Полудневна детска градина в Целодневна детска градина, като самостоятелна юридическа единица с една смесена група на целодневна организация, считано от 15.09.2014 г.
Преустройство и пристройка е направена на част от новата сграда на основното училище с необходимите условия за функциониране на целодневна организация на учебния процес на два етажа. На първия етаж са направени кухненския блок и складове с отделен вход. На втория етаж е обособена занималня и спалня с вътрешни тоалетни с отделен вход. Финансирането е направено от общинския бюджет.
Към настоящия момент ДГ „Н.Й.Вапцаров”с.Лясково е единствено детско заведение в обособения микрорайон, в което се обучават и възпитават деца в една смесена група от 2 до 7 години с целодневна организация на учебния процес.
През учебната 2022/2023 г. в ДГ с.Лясково ще се отглеждат и възпитават 10 деца, от които 5 деца в задължителна предучилищна възраст.

Ако бъде закрита ДГ „Н.Й.Вапцаров” с. Лясково, децата ще пътуват до най-бизката ДГ“Знаме на мира“ с.Черноочене, най-малко 17,5 км. едната посока /коефициент за приравняване, съгласно приложение чл.1, ал.4 от ПМС 121/23.06.2017 г./ 17,5 х 1,24 =21,70 км.
Капацитет на приемащата ДГ” Знаме на мира“ с.Черноочене е 100 деца – триетажна сграда, първи етаж – кухненски блок със санитарни възли и склад, другите два етажа са с по две занимални, физкултурен салон, и с по две спални помещения със санитарни възли.
В детската градина предучилищното образование се осъществява при осигурена среда, както и възможности за опазване на физическото и психическото здраве на децата, осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпване в първи клас.
Във връзка с гореизложеното предлагам на вниманието на Общински съвет Черноочене следните проекто –
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС 121 от 23 юни 2017 година, Общински съвет с.Черноочене
I.Предлага за учебната 2022/2023 г. в Списъка със защитени детски градини от Община Черноочене да бъдат включени следните детски градини:
1. ДГс.Житница – Част от Детска градина ”Знаме на мира” с.Черноочене.
2. ДГ с.Габрово – Част от Детска градина ”Първи юни” с.Комунига.
3. ДГ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково.
II. Възлага на Кмета на Община Черноочене до 10 септември 2022 г. да внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието и науката, за включване на:
1. ДГ с.Житница – Част от Детска градина ”Знаме на мира” с.Черноочене.
2. ДГ с.Габрово – Част от Детска градина ”Първи юни” с.Комунига.
3. ДГ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково.
в списъка за защитени детски градини през учебната 2022/2023 година.
С уважение,
АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
………………………….

ИЗГОТВИЛ:
АЙТЕН ВЕЛИ
СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“
МЮМЮН БЕКИР