Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата  и позицията  по точки  посочени в дневния ред на заседанието.

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

В  община  Черноочене          е   постъпило   писмо  с  изх.  № АВиК-01-415 от 23. 06. 2022 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана  от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  регистриранo с вх. №  06-00-119/23.06. 2022 г.,   за участие в редовно  заседание  на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 03.08.2022 г.  от  13:30  часа в сградата на Областна администрация –  Кърджали.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ПОДАВиК разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Представител на държава/община Обхвата на обособената територия Процентно съотношение на гласовете в „Асоциация по В и К – Кърджали”
Брой жители %
1. Областна администрация Кърджали   35,0
2. Община Ардино 11 572 4,92
3. Община Джебел 8 167 3,48
4. Община Кирково 21 916 9,32
5. Община Крумовград 17 823 7,58
6. Община Кърджали 67 460 28,70
7. Община Момчилград 16 236 6,91
8. Община Черноочене 9 607 4,09

          

 

Заседанието ще протече в следния дневен ред:

 

  1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 година;

 

  1. Приемане на решение за допълнение на Подробна инвестиционна програма за 2023 година на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, приета с Решение №4 от 04.05.2022 год. На Общото събрание на Асоциацията;

 

  1. Други.

 

 

Съгласно Закона за водите е необходимо Общинския съвет да даде мандат на представителя на общината в АВиК за гласуване по отделните точки на дневния ред и да определи заместващ представителя на общината, когато той е възпрепятстван и не може да присъства лично на общото събрание. За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e, ал.3 и 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх. № АВиК-01-415 от 23. 06. 2022 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана  от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  регистрирано с вх. №  06-00-119/23.06. 2022 г. в община Черноочене, за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

 

                                                                          РЕШИ :         

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 03.08.2022 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията.
  2. ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено за 03.08.2022 г. или на друга дата, но не по-късно от 1 /един/ месец от този ден.

 

По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност  и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 година;

 

По точка 2 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на решение за допълнение на  Подробна инвестиционна програма за 2022 година на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, приета с Решение №4 от 04.05.2022 год. на Общото събрание на Асоциацията.;

 

По точка 3 други  от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене;

 

 

 

 

 

С уважение,

 

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/