СЪОБЩЕНИЕ

Новини

Уважаеми граждани на община Черноочене,

Върховен административен съд гр. София потвърди Решение №105 от 16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене, с коeто е определен размерът на таксата за битови отпадъци /ТБО/ за 2021 г.
Предвид времевото протичане на съдебния процес през 2021 г. ТБО е начислен в стария размер, действащ през 2020 г.
Към настоящия момент в резултат на крайния изход на делото пред ВАС, ТБО на облагаемите недвижими имоти са преизчислени за 2021 г. Поради това се явяват задължения за доплащане.
Доначисленията на вече заплатените задължения за ТБО за 2021 г., до влизане в сила на Решение №105 от 16.12.2020 г. на ОбС-Черноочене, се плащат без лихви и с 5% отстъпка до 31.12.2022 г.
Задълженията могат да се плащат в касата на Община Черноочене, ул. „Шеста” №9, касите на „Изипей“ и „Български пощи“ ЕАД или по банкова сметка: /IBAN/ BG65IORT80318407020000, банков код /BIC/IORTBGSF на ИНВЕСТБАНК ФЦ ХАСКОВО. Вид плащане: 442400

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“