Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 452 от 13.06.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08, 16, 17/04.03.2022 г.; №№26, 36, 14.04.2022 г.; №№43, 49/20.05.2022 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30.06.2022 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен УПИ VIII в кв. 1 с площ 514 кв.м. по плана на с. Драганово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №366/11.01.2018 г., с начална тръжна цена 4 328,00 /четири хиляди триста двадесет и осем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ I в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1253/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 6 150,00 /шест хиляди сто и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ II в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1254/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 6 150,00 /шест хиляди сто и петдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1255/22.02.2022 г., с начална тръжна цена 7 552,00 /седем хиляди петстотин петдесет и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.84 с площ 472 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1280/31.03.2022 г., с начална тръжна цена 4 420,00 лв. /четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 990,00 лв. /четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 797,00 лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
8. Лек автомобил – „ДЕУ НЕКСИЯ” с рег. № К6968АН, рама № KLATF19Y1VC272462, двигател № G15MF649986B, с начална тръжна цена 702,00 /седемстотин и два лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
9. Лек автомобил – „ВАЗ 21101” с рег. № К2600АМ, рама № XTA21101050832261, двигател № 1248172, с начална тръжна цена 703,00 /седемстотин и три лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

II. Учредяване право на строеж:
1. Право на строеж върху петно №1 с площ 30,50 кв.м., находящ се от УПИ II-18, кв. 22 по КРП на с. Черноочене, с идентификатор 81236.502.18, актуван с Акт за частна общинска собственост №2/24.04.2010 г., с начална тръжна цена 727,00 /седемстотин двадесет и седем лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

III. Отдаване под наем на обекти – общинска собственост, за срок от 5 години:
1. Обект /стая/ №6 с площ 28 кв.м. в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене, със застроена площ 243 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1188/08.07.2021 г., с начална месечна наемна цена – 62,78 /шестдесет и два лв. и 78 ст. /лв. без ДДС.
2. Помещение с площ 105 кв.м. от Едноетажна масивна сграда със застроена площ 105 кв.м., находяща се в ПИ с пл. сн. №66 в кв. 10 по плана на с. Водач, актуван с Акт за частна общинска собственост №439/30.11.2007 г., с начална месечна наемна цена – 63,75 /шестдесет и три лв. и 75 ст. /лв. без ДДС.

IV. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.389 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 63 445 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1317/13.06.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 697,90 /шестстотин деветдесет и седем лв. и 90 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.217 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 26 295 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1281/01.04.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 289,25 /двеста осемдесет и девет лв. и 25 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 14221.22.12 в землището на с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 9 070 кв.м., категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1285/26.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 90,70 /деветдесет лв. и 70 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 55960.1.200 в землището на с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 8 918 кв.м., категория на земята – пета, Начин на трайно ползване: Овощна градина. актуван с Акт за частна общинска собственост №1279/25.03.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 151,61 /сто петдесет и един лв. и 61 ст./ лв.

V. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.369 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12 521 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1286/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 137,73 /сто тридесет и седем лв. и 73 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.126 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 22 759 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1287/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 250,35 /двеста и петдесет лв. и 35 ст./ лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.135 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 13 602 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1289/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 149,62 /сто четиридесет и девет лв. и 62 ст./ лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.137 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 10 325 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1292/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 113,58 /сто и тринадесет лв. и 58 ст./ лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.183 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 90 774 кв.м., категория на земята – четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост №1291/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 1724,71 /хиляда седемстотин двадесет и четири лв. и 71 ст./ лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.380 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 112 008 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1290/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 1232,09 /хиляда двеста тридесет и два лв. и 09 ст./ лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 65841.10.76 в землището на с. Свободиново, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 26 286 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1288/30.05.2022 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 289,15 /двеста осемдесет и девет лв. и 15 ст./ лв.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 15,00 часа на 29.06.2022 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 29.06.2022 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА