Съобщение

Съобщения

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 39 от 20.05.2022 г. на Общински съвет – Черноочене са приети План за защита при бедствия и Програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година.

Председател на ОбС – Черноочене:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/