Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Черноочене в комисията за изработване на областна аптечна карта на област Кърджали.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

​В община Черноочене​ е постъпило писмо с изх. № 08-00-528/ 16.05.2022 г. на Министъра на здравеопазването, регистрирано с вх. № 04-00-89/ 16.05.2022 г., с което се съобщава за предстоящото изготвяне на Национална аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпуснати в аптеки.
​Съгласно чл. 227 б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областната аптечна карта, министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната здравноосигурителна каса, регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, по един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86 ”в” от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.
​При определяне на представителя на общината в комисията за изработване на областната аптечна карта следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 227 б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно която той се определя по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.
​Във връзка с това предлагам за представител на община Черноочене, област Кърджали в комисията за изработване на областната аптечна карта на област Кърджали – г-н Мехмед Ниази Емин – общински съветник и председател на постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 227 б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и във връзка с писмо изх. № 08-00-528/ 16.05.2022 г. на Министъра на здравеопазването, Общински съвет – Черноочене
РЕШИ:
Определя Мехмед Ниази Емин – общински съветник и председател на постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура, за представител на община Черноочене, област Кърджали в комисията за изработването на областната аптечна карта на област Кърджали.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене: