Докладна записка

Материали до ОбС

Относно:Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал.3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2022/2023 година:

Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Йончово 34117.10.730 9 1895
1.2 Йончово 34117.10.725 9 1175
1.3 Йончово 34117.10.726 9 4848
1.4 Йончово 34117.10.740 9 4298
2.1 Безводно 03188.10.520 9 3283

2. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

/Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/

Директор –             С уважение,

дирекция „ОА”:АЙДЪН ОСМАН  /Неджатин Салим/КМЕТ НА ОБЩИНА