Докладна записка

Материали до ОбС

От Айдън Ариф Осман – кмет на община Черноочене

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за наем на поземлен имот с
идентификатор 55960.5.27 в землището на
с.Петелово, общинаЧерноочене

Уважаеми общински съветници,

В Общинска администрация Черноочене е постъпило Заявление с вх.№94-00-565/24.03.2022 г. от г-жа Зекие Ахмед Ахмед-наемател на общински поземлен имот, с искане за удължаване на срока на Договор №15 от 25.04.2012 г. за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост, с идентификатор 55960.5.27, с площ 46459 кв.м., в землището на с.Петелово, върху която наемателят е създал овощна градина съгласно клаузите на договора. В съответствие с чл.24а,ал.6,т.1 от ЗСПЗЗ и чл.88, ал.2 от НРПУРОС на Община Черноочене, земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения.
Със заповед №227/13.04.2022 г. е назначена комисия за установяване наличието или липсата на законовите предпоставки за отдаване на имота под наем без провеждане на тръжна процедура.След анализ на наличната документация и извършена теренна проверка за състоянието на насажденията, комисията изготви и представи констативен протокол. Установени са следните обстоятелства:
1.По силата на Договор №15 от 25.04.2012 г. сключен между Община Черноочене и наемателя е създадена овощна градина върху наетия общински земеделски имот.
2.Овощните насаждения са собственост на наемателя и са в период на активно плододаване.
3.Налице са всички законови и фактически предпоставки за отдаване на имота под наем или аренда на същия наемател без търг или конкурс по пазарни цени,на основание чл.24а,ал.6,т.1 от ЗСПЗЗ и чл.88,ал.2,т.1 от НРПУРОС.
Въз основа на тези констатации е възложена извършване на пазарна оценка за определяне на годишен наем за имота на независим лицензиран оценител притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения.
Пазарната оценка на наема за поземлен имот с идентификатор 55960.5.27, с площ 46 459 кв.м., категория на земята V-та, разположен в землището на с.Петелово възлиза на 1 484,65 (словом: хиляда четиристотин осемдесет и четири лв. и шестдесет и пет стотинки) лева.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Черноочене да приеме решение за определяне на пазарната оценка за отдаване на поземления имот под наем без търг за срок от 10 години.

Приложение: Проект за решение.

Изготвил:……………….
/Ш.Ахмед – ст.специалист „Общинска собственост“/

Съгласувал:………………..
/Н.Реджеб – юрисконсулт/

С уважение,

Кмет на Община:
/А.Осман/

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е №………….

с.Черноочене,……………………2022 г.

Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.89, ал.1 от НРПУРОС във връзка с чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ и чл.88, ал.2,т.1 от НРПУРОС, определя пазарна оценка за отдаване под наем без търг и за срок от 10 год. на общински поземлен имот с идентификатор 55960.5.27, разположен в землището на с.Петелово, с площ 46 459 кв.м., категория на земята V-та и НТП нива, актуван с Акт за частна общинска собственост №1278 от 22.03.2022 г., оценен от независим лицензиран оценител с годишна наемна цена 1484,65 лв.(словом: хиляда четиристотин осемдесет и четири лв. и шестдесет и пет ст.).