Докладна записка

Материали до ОбС

            Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал.3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2021/2022 година:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Яворово 87165.10.342 9 1565
1.2 Яворово 87165.10.378 9 4856
  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/                                                         

Директор –                                                                           С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                          АЙДЪН ОСМАН                              /Неджатин Салим/                                                КМЕТ НА ОБЩИНА