Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Приемане на решение за освобождаване на данъчно задължените лица от заплащане на дължимите лихви върху разликата между платената от тях през 2021 г. такса битови отпадъци и определения с Решение № 105 от Протокол № 8/16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене размер на такса битови отпадъци за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет – Черноочене по предложение на кмета на община Черноочене с Решение № 105 от Протокол № 8/16.12.2020 г. е одобрил план-сметката за необходимите приходи и разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2021 г. на територията на община Черноочене и е определил размера на такса битови отпадъци за всяко задължено лице за 2021 г.
Областният управител на област Кърджали с жалба, обективирана в Заповед № РД-09-3/11.01.2021 г. е оспорил пред АС – Кърджали така приетото Решение № 105 от Протокол № 8/16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене, по която е било образувано административно дело № 5/2021 г. по описа на АС – Кърджали.
Административен съд – Кърджали със свое Решение № 59/02.04.2021 г., постановено по адм. дело №5/2021 г. по описа на Административен съд – Кърджали, е оставил без разглеждане оспорването на областния управител на област Кърджали, инкорпорирано в Заповед № РД-09-3/11.01.2021 г., срещу Решение № 105 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Черноочене, проведено на 16.12.2020 г., в частта му му по т. I, с която е одобрена план-сметката за 2021 г. за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци до съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в община Черноочене, съгласно Приложение № 1, като недопустимо и е прекратил производството по адм. д. № 5/ 2021 г. по описа на КАС в тази му част, и е отхвърлил оспорването на областния управител на област Кърджали, инкорпорирано в Заповед № РД-09-3/11.01.2021 г., срещу Решение № 105 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Черноочене, проведено на 16.12.2020 г., в частите му по т. II, с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. в частта й за услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ за всички имоти – жилищни и нежилищни на задължените граждани и предприятия и по т. III, с която е прието да останат в сила всички досегашни размери на таксата за битови отпадъци за услугите „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране“ за жилищните и нежилищните имоти на задължените граждани и предприятия, във всички населени места на общината, определени с Решение № 126 от 18.12.2012 г. по Протокол № 12/18.12.2012 г.
Областният управител на област Кърджали е подал касационна жалба против така постановеното Решение № 59/02.04.2021 г., постановено по адм. дело №5/2021 г. по описа на Административен съд – Кърджали, по която е било образувано административно дело № 5700/2021 г. по описа на Върховен административен съд.
Върховният административен съд с Решение № 2951 от 30.03.2022 г. по адм. дело № 5700/2021 г. е оставил в сила Решение № 59/02.04.2021 г., постановено по адм. дело №5/2021 г. по описа на Административен съд – Кърджали, в частта, с която е отхвърлено оспорването на областния управител на област Кърджали, инкорпорирано в Заповед № РД-09-3/11.01.2021 г., срещу Решение № 105 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Черноочене, проведено на 16.12.2020 г., в частите му по т. II, с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2021 г. в частта й за услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ за всички имоти – жилищни и нежилищни на задължените граждани и предприятия и по т. III, с която е прието да останат в сила всички досегашни размери на таксата за битови отпадъци за услугите „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране“ за жилищните и нежилищните имоти на задължените граждани и предприятия, във всички населени места на общината, определени с Решение № 126 от 18.12.2012 г. по Протокол № 12/18.12.2012 г. и в частта на разноските.
Предвид така развилия се съдебен процес по оспорване на Решение № 105 от Протокол № 8/16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене, размерът на такса битови отпадъци през 2021 г. е начислен и платен от данъчно задължените лица в стария му размер, действащ през 2020 г.
Гореизложените факти и обстоятелства налагат Общински съвет – Черноочене да приеме решение, с което да освободи данъчно задължените лица от заплащане на дължимите лихви върху разликата между платената от тях през 2021 г. такса битови отпадъци и определения с Решение № 105 от Протокол № 8/16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене размер на такса битови отпадъци за 2021 г.
Правно основание за това се намира в действащата нормативна уредба:
Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.3 от ЗМДТ, размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9, съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ.
Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси, гласи чл.8, ал.1 от Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.
В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, съгласно чл.8, ал.2 от горецитираната наредба.
Предвид всичко изложено по-горе и наличието на безспорен обществен интерес, предлагам Общински съвет – Черноочене да разгледа и приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 и ал.6 от ЗМДТ, чл.8, ал.1 и ал.2 от от Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене във връзка с Решение № 59/02.04.2021 г., постановено по адм. дело №5/2021 г. по описа на Административен съд – Кърджали и Решение № 2951 от 30.03.2022 г. постановено по адм. дело № 5700/2021 г. по описа на Върховния административен съд, Общински съвет – Черноочене:
1. Освобождава всички данъчно задължените лица от заплащане на дължимите лихви върху разликата между платената от тях през 2021 г. такса битови отпадъци и определения с Решение № 105 от Протокол № 8/16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене размер на такса битови отпадъци за 2021 г., която разлика ще бъде допълнително начислена и събрана през 2022 г. на основание влязло в сила Решение № 105 от Протокол № 8/16.12.2020 г. на Общински съвет – Черноочене.
2. Данъчно задължените лица изплатили изцяло задълженията по т.1, съгласно влязло в сила Решение №105/16.12.2020 г. на Общински съвет -Черноочене ползват отстъпка от 5%.
3. Определя 31.12.2022 г., като краен срок за плащане без лихви и с отстъпка на задълженията за такса битови отпадъци за 2021 г.

Внесъл:

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Изготвил:
Исмет Исмаил, Началник отдел „Местни данъци и такси“

Съгласували:
Кенан Нешад, директор дирекция „Специализирана администрация“

Наим Реджеб, юрисконсулт на Община Черноочене