Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО:Разрешение за изработване проект за изменение в Подробен устройствен
план -План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на не реализиран учас-
тък от улица от О.Т./осова точка/90 – О.Т.91 -О.Т.123, между кв.17а и кв.15
по регулационни план на с.Черноочене от 1982год., с дължина към 140м,
като се предвиди по трасето на съществуваща на място асфалтирана
улица между кв.15 и кв.17а по плана на с.Черноочене от 1982год.

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило заявление с вх.№94-00-518 от 18.03.2022год. от собственика на имот с пл.сн.№109, кв.17а по плана на с.Черноочене от 1982год., идентичен с имот с идентификатор 81236.501.109 по КККР на с.Черноочене, с искане за изместване на улица, предвидена в регулационния план на с.Черноочене да премине и през имот с идентификатор 81236.501.109, но не реализирана досега, като в участъка от О.Т./осова точка/90 – О.Т.91 -О.Т.123 с дължина към 140м улицата се измести по трасето на съществуваща на място асфалтирана улица между кв.17а и кв.15 по плана на с.Черноочене. За имот с идентификатор 81236.501.109 по КККР е издадена Заповед №1063 от 07.12.2021г., с която на основание §8, ал.2,т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ е разрешено вътрешните регулационни линии /към съседите и към дъното на имота/ да се поставят в съответствие с имотните му граници. Съществуващата на място асфалтирана улица, посредством която се обслужва имот с идентификатор 81236.501.109 , е отразена в КККР на с.Черноочене като имот с идентификатор 81236.501.153, с предназначение за транспортни дейности. За изместването на предвидената в регулационния план, но нереализирана досега улица в участъка от О.Т.90 – О.Т.91 -О.Т.123 по трасето на съществуващата асфалтирана улица т.е. извън имоти с идентификатори 81236.501.109 и 81236.501.110 по КККР на с.Черноочене/ пл. сн.№109 и пл.сн.№110, кв.17а/, е необходимо да се изработи проект за изменение на улицата между кв.17а и кв.15, предвидена в регулационния план на с.Черноочене от 1982год.
В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2 т.1 и т.6 от Закона за устройство на територията
Р Е Ш И:
1. Общинския съвет –Черноочене разрешава да се изработи проект Подробен устройствен план – План за регулация за изменение на предвидената в регулационния план на с.Черноочене от 1982год. улица в участъка й от О.Т.90 – О.Т.91 -О.Т.123, с което улицата се предвиди по трасето на съществуващата на място асфалтирана улица, отразена в КККР на с.Черноочене като имот с идентификатор 81236.501.153 – за транспортни дейности и се заличат уличните регулационни линии в границите на имоти с идентификатори 81236.501.109 и 81236.501.110 по КККР на с.Черноочене /пл. сн.№109 и пл.сн.№110, кв.17а по КРП на с.Черноочене от 1982год./

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация за изменение улица в участъка й от О.Т.90 – О.Т.91 -О.Т.123 /между кв.17а и кв.15/ по регулационния план на с.Черноочене от 1982г.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
март, 2022год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева