Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №1052
от 06. 12. 2021 г. на Кмета на община Черноочене и Решение №84/30.11.2021 г. на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.12.2021 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

І. Отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок до 5 /пет/ години, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81236.502.60.1.6 по КККР на с. Черноочене с площ 12,00 кв.м., с начална месечна наемна цена – 77.59 / седемдесет и седем лв. и 59 ст. /лв. без ДДС.
2. Помещение №1 в сграда с идентификатор 81236.502.32.1 по КККР на с. Черноочене с площ 20,00 кв.м., с начална месечна наемна цена – 147.40 /сто четиридесет и седем лв. и 40 ст. /лв. без ДДС.
3. Терен с площ от 10 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 81236.502.64 по КККР на с. Черноочене, с начална месечна наемна цена – 76.26 /седемдесет и шест лв. и 26 ст. /лв. без ДДС.
4.Терен с площ от 6 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 81236.502.64 по КККР на с. Черноочене,с начална месечна наемна цена – 45.73/четиридесет и пет лв. и 73 ст. / лв. без ДДС.
5.Терен с площ от 6 кв.м., находящ се в УПИ І,кв.24 по КРП на с.Комунига, с начална месечна наемна цена – 45.52/четиридесет и пет лв. и 52 ст./ лв. без ДДС.

ІІ. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години,както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 80830.4.159 в землището на с. Черна нива, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 20 543 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1226/01.11.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 205,43 /двеста и пет лв. и 43 ст./ лв.
2.Поземлен имот с идентификатор 58731.10.497 в землището на с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 7 865 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1237/06.12.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 86,52 /осемдесет и шест лв. и 52 ст./ лв.
3.Поземлен имот с идентификатор 58829.42.33 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 65 674 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1238/06.12.2021 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 1116,46 /хиляда сто шестнадесет лв. и 46 ст./ лв.

Тръжната документация да се продава в Информационния център на община Черноочене до 14,00 часа на 23.12.2021 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 23.12.2021 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.
Сключените договори за наем ще влязат в сила след изтичане на срока на досегашните договори.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА