Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2021/2022 година:

 

землище имот № категория Площ /дка/
1.1 Русалина 002019 9 4,453
1.2 Русалина 002058 9 3,017
1.3 Русалина 002046 9 2,566
1.4 Русалина 002017 9 6,899
2.1 Комунига 006517 9 6,928
2.2 Комунига 006654 9 1,633
2.3 Комунига 004696 9 1,772
2.4 Комунига 003664 9 4,952
2.5 Комунига 006609 9 1,095
2.6 Комунига 007516 9 2,683
2.7 Комунига 007515 9 3,055
2.8 Комунига 006625 9 1,809
2.9 Комунига 004727 9 1,325
2.10 Комунига 004591 9 1,728
2.11 Комунига 004566 9 5,125
2.12 Комунига 004567 9 1,335
2.13 Комунига 007562 9 3,587
2.14 Комунига 004570 9 3,892
2.15 Комунига 007633 9 5,489
2.16 Комунига 005531 9 4,481
2.17 Комунига 005643 9 2,132
2.18 Комунига 004726 9 1,340
3.1 Босилица 002022 9 3,358
3.2 Босилица 002024 9 1,289
3.3 Босилица 002056 9 1,911
3.4 Босилица 003017 9 1,691
3.5 Босилица 002011 9 6,388
3.6 Босилица 002013 9 0,850
3.7 Босилица 002057 9 2,249
3.8 Босилица 003016 9 3,582
3.9 Босилица 003037 9 2,222
3.10 Босилица 003015 9 0,956
3.11 Босилица 002037 9 0,887
3.12 Босилица 002039 9 2,227
4.1 Беснурка 002011 9 3,676
5.1 Бакалите 001035 3 1,627
5.2 Бакалите 001036 3 2,420
5.3 Бакалите 001016 3 1,564
5.4 Бакалите 001054 3 2,134
5.5 Бакалите 002032 9 2,711
5.6 Бакалите 001188 9 0,536
5.7 Бакалите 001187 9 0,562
5.8 Бакалите 002235 9 3,242
5.9 Бакалите 002234 9 3,401
5.10 Бакалите 001181 9 6,079
6.1 Йончово 000512 5 1,078
6.2 Йончово 000292 9 2,541
6.3 Йончово 000312 9 3,855
7.1 Даскалово 005613 8 0,782
8.1 Каняк 010879 9 1,569
8.2 Каняк 010921 9 5,126
8.3 Каняк 010865 9 2,860
8.4 Каняк 010892 9 2,869
8.5 Каняк 010891 9 2,358
  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

                                   /Шафер Ахмед/

 

            Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/

            Директор –                                                                        С уважение,

дирекция “ОА”:                                                                                       АЙДЪН ОСМАН

/Неджатин  Салим/                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА