Покана за заседание на Общинския съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 09.08.2021 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на м. юни 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки, посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в Списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в Списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно училищната мрежа в Община Черноочене, Област Кърджали, за учебната 2021/2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Черноочене през 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно прекратяване на съсобственост върху имот – частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
14.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно прекратяване на съсобственост върху имот – частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
15.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно право на преминаване и право на прокарване на подземен ел. кабел 20кV през общински имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259, 58731.10.238, ПИ 58829.173.241, 58731.10.474 и 58731.10.241 по КККР на землище с.Пряпорец и право на строеж за вграждане на два нови електрически стълба от обект: “ Изместване на въздушна линия 20кV извод “Железник – Арпезос ” в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
16.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/2 – О.Т.6 -О.Т.7 с дължина към 170м и участък от О.Т.6 до О.Т.8а с дължина към 40м , предвиждане на улици по съществуващ транспортен достъп в кв.1 и урегулиране на общински терен, намиращ се между имоти с пл.сн.№№16,18 и 35 по частичния Кадастрално-регулационен план на с.Железник, одобрен със Заповед№303 от 05.11.1996 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
17.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно придобиване на лек автомобил за нуждите на Община Черноочене чрез финансов лизинг, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

18.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/