Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени в дневния ред на заседанието.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В община Черноочене е постъпило писмо с изх. № АВиК-01-338 от 08. 07. 2021 г. от Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от „В и К“ ООД – Кърджали, регистриранo с вх. № 112/12.07.2021 г., за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 10.08.2021 г. от 13:30 часа, в зала 301, в сградата на Областна администрация – Кърджали.
Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Областна администрация Кърджали – 35,0 %
Община Ардино – 4,92 %
Община Джебел – 3,48 %
Община Кирково – 9,32 %
Община Крумовград – 7,58 %
Община Кърджали – 28,70 %
Община Момчилград – 6,91 %
Община Черноочене – 4,09 %

Заседанието ще протече в следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2019 год., в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019 г., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020 год.,в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

4. Приемане на отчет за изразходваните средства през 2020 г., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

5. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2021 год., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1, във вр. с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

6. Приемане на подробна инвестиционна програма за 2021 г. на „ВиК“ ООД- гр. Кърджали;

7. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по ВиК на обособената територия , обслужвана от „ВиК“ ООД-гр. Кърджали и „ВиК“ ООД- гр. Кърджали относно предоставяне на публични активи част от строеж „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру“ на с. Търна, кметство Долно Прахово, общ. Ардино“;

8. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали през регулаторния период 2022- 2026 год.;

9. Разни

Съгласно Закона за водите е необходимо Общинския съвет да даде мандат на представителя на общината в АВиК за гласуване по отделните точки на дневния ред и да определи заместващ представителя на общината, когато той е възпрепятстван и не може да присъства лично на общото събрание.
За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх. № АВиК-01-338 от 08.07.2021 г. и вх. № 112/ 12.07. 2021 г. за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

РЕШИ :

1. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник- кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 10.08.2021 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, с определена резервна дата на заседанието на 07.09.2021г.
2. ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено на 10.08.2021 г., с определена резервна дата на заседанието на 07.09.2021г. , както следва:

– по т. 1 – да гласува за приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2019 год., в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

– по т. 2 – да гласува за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019 г., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

– по т. 3 – да гласува за приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020 год., в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;
– по т. 4 – да гласува за приемане на отчет за изразходваните средства през 2020 г., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

– по т. 5 – да гласува за приемане на бюджета на Асоциацията за 2021 год., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1, във вр. с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

– по т. 6 – да гласува за приемане на подробна инвестиционна програма за 2021 г. на „ВиК“ ООД- гр. Кърджали;

– по т. 7 – да гласува за приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по ВиК на обособената територия , обслужвана от „ВиК“ ООД-гр. Кърджали и „ВиК“ ООД- гр. Кърджали относно предоставяне на публични активи част от строеж „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру“ на с. Търна, кметство Долно Прахово, общ. Ардино“ в съответствие с чл. 198п, ал.5 , т.5 и ал.6, във вр. с чл.198в, ал.4, т.2 от ЗВ и чл. 18.7, буква а) от Договоора;

– по т. 8 – да не гласува за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК“ ООД-гр. Кърджали през регулаторния период 2022-2026 год., с цел връщането му за доработка.;

– по т. 9 – да гласува по целесъобразност в интерес на община Черноочене.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/

Съгласувал:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/