Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в Общото събрание на съдружниците на „ В и К“ ООД- гр. Кърджали и определяне на мандата и позицията по точки посочени в дневния ред на заседанието

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В община Черноочене е постъпило писмо с изх. № 04-13-34/ 09.06.2021 г. от Управителя на „В и К“ ООД – Кърджали, регистриранo с вх. № 89/ 09.06. 2021 г., за участие в заседание на Общото събрание на съдружниците, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10:30 часа, в залата в административната сграда на дружеството в гр. Кърджали, бул. „България“ №88, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 16 121 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един (161 202 броя дяла с номинална стойност 1 лв. всеки на обща стойност 161 202 лв. от капитала на дружеството преди увеличение на капитала му и деноминацията на лева, съгласно последно обявен в ТР дружествен договор), представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 161 202 лв., съгласно постъпило в МРРБ писмо с №20200930145117-4/13.01.2021 г. на Агенция по вписванията с приложено Заключение на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930145117/ 01.10. 2020 г.

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 16 121 дяла от капитала на „ВиК“ ООД- гр. Кърджали държавата ще запише и придобие 161 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност 161 000 лева.

2. Вземане на решение за извършване на промени в дружествения договор на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, във връзка с решението по т.1 от дневния ред, както следва:
2.1. В чл.5 текста „Държавата -представлявана от определено от Министъра на ТРС лице“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“ .
2.2 Чл. 11, ал.1 и ал.2 се изменят така:
„Чл.11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет) лева, разпределен в 31 609 (тридесет и една хиляди шестстотин и девет) дяла по 10 (десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

– „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 16 121 дяла на обща стойност 161 210 лв.;
-Община Ардино – 1 264 дяла на обща стойност 12 640 лв.;
-Община Джебел – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.;
-Община Кирково – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
-Община Крумовград – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
-Община Кърджали – 5 690 дяла на обща стойност 56 900 лв.
-Община Момчилград – 1 580 дяла на обща стойност 15 800 лв.
-Община Черноочене – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.“

3. Разни.

На основание чл.21, ал.1, т. 15 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх. № 04-13-34 от 09.06.2021 г. от Управителя на „В и К“ ООД – Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник- кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД- гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в заседанието на Общото събрание на „ В и К“ ООД- Кърджали, насрочено на 30.06.2021 г. от 10:30 часа

2. ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на съдружниците за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено на 30.06.2021 г. от 10:30 часа, както следва:

– по т. 1 – да гласува за вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 16 121 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един (161 202 броя дяла с номинална стойност 1 лв. всеки на обща стойност 161 202 лв. от капитала на дружеството преди увеличение на капитала му и деноминацията на лева, съгласно последно обявен в ТР дружествен договор), представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 161 202 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо с №20200930145117-4/13.01.2021 г. на Агенция по вписванията с приложено Заключение (оценителска експертиза) на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930145117/01.10.2020 г.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 16 121 дяла от капитала на „ВиК“ ООД , гр. Кърджали държавата ще запише и придобие 161 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на “Български ВиК холдинг” ЕАД и обща номинална стойност 161 000 лева.

– по т. 2 – да гласува за приемане на решение за извършване на промени в дружествения договор на „ВиК“ ООД-гр. Кърджали, във връзка с решението по т.1 от дневния ред, както следва:
2.1. В чл.5 текста „Държавата -представлявана от определено от Министъра на ТРС лице“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“ .
2.2 Чл. 11, ал.1 и ал.2 се изменят така:
„Чл.11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет) лева, разпределен в 31 609 (тридесет и една хиляди шестстотин и девет) дяла по 10 (десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

-„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 16 121 дяла на обща стойност 161 210лв.;
-Община Ардино – 1 264 дяла на обща стойност 12 640 лв.;
-Община Джебел – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.;
-Община Кирково – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
-Община Крумовград – 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв.
-Община Кърджали – 5 690 дяла на обща стойност 56 900 лв.
-Община Момчилград – 1 580 дяла на обща стойност 15 800 лв.
-Община Черноочене – 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.“

– по т. 3 – Да гласува по целесъобразност и в интерес на община Черноочене.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/

Съгласувал:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/