Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и проявен интерес от инвеститори, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал.1 и чл. 43 от НРПУРОС, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарна цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Поземлен имот с идентификатор 58731.703.59 с площ 523 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1130/26.04.2021 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 439,00 /пет хиляди четиристотин тридесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС, определя пазарна оценка за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Поземлен имот с идентификатор 58731.703.59 с площ 523 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1130/26.04.2021 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 5 439,00 /пет хиляди четиристотин тридесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

Изготвил:
Ст. спец. „ОС”
/Шафер Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

Директор – С уважение,
дирекция “ОА”: АЙДЪН ОСМАН
/Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА