Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2021 година.

Уважаеми дами и господа общински съветници !

В деловодството на Общински съвет -Черноочене е получено Писмо с изх.№30-48948/07.06.2021 г. от Дирекция „Социално подпомагане“-гр.Кърджали и Вх.№80/07.06.2021г. при ОбС-Черноочене, относно предложение за внасяне на заседание на Общински съвет – Черноочене проект на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
В тази връзка предлагам на вашето внимание следния

Проект на решение :

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС – Черноочене приема Програма за закрила на детето за 2021 година в община Черноочене.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Докладна записка от Росица Стоянова- директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кърджали, с приложен проект на програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

Приложения:

20210608141538694

programa_za_zakrila_na_deteto_2021