Покана-обявление за общeствено обсъждане

Новини, Съобщения

на Проект на План за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Черноочене е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Черноочене за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 21.04.2021г.
Проектът на План за интегрирано развитие на община Черноочене за периода 2021-2027 г. и приложенията към него са качени като файлове към настоящата Покана – обявление.
В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Черноочене.
ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.
Основната цел на ПИРО Черноочене е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.
Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 21.04.2021г.
Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.
В тази връзка Общинска администрация Черноочене отправя настоящата покана-обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.
Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено, в електронна среда, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.
Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на obshtina_chernoochene@abv.bg или в деловодството на общината до 21.04.2021 г., включително.

Приложения:

poekt_piro_2021_2027

prilojenie1_programa_realizacia

prolpjenie1a_indikativen_spisak

prilojenie3_matrica_indikatori