Доклад

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение №01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение №25/02.07.07 г., изм. и доп. с Решение №20/27.12.07 г, изм. с Решение №40/28.08.08 г., изм. и доп. с Решение №4/29.01.09 г, изм. с Решение №33/23.04.09 г., изм. с Решение №58/03.09.09 г., изм. и доп. с Решение №03/28.01.10 г., изм. с Решение №36/10.06.10 г, изм. и доп. с Решение №46/28.09.10., изм. и доп. с Решение №06/27.01.11 г., доп. с Решение №60/21.07.11 г., доп. с Решение №52/09.05.12 г., изм. с Решение №79/24.07.12 г., изм. и доп. с Решение №124/18.12.12 г., изм. и доп. с Решение №78/20.12.13 г., изм. с Решение №05/29.01.15 г., доп. с Решение №42/09.06.15 г., изм. и доп. с Решение №36/28.04.16 г., изм. с Решение №84/27.10.16 г., изм. и доп. с Решение №36/04.04.17 г., изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, приета с Решение № 107 от 16.12.2020 г. /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящия доклад представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение №01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение №25/02.07.07 г., изм. и доп. с Решение №20/27.12.07 г, изм. с Решение №40/28.08.08 г., изм. и доп. с Решение №4/29.01.09 г, изм. с Решение №33/23.04.09 г., изм. с Решение №58/03.09.09 г., изм. и доп. с Решение №03/28.01.10 г., изм. с Решение №36/10.06.10 г, изм. и доп. с Решение №46/28.09.10., изм. и доп. с Решение №06/27.01.11 г., доп. с Решение №60/21.07.11 г., доп. с Решение №52/09.05.12 г., изм. с Решение №79/24.07.12 г., изм. и доп. с Решение №124/18.12.12 г., изм. и доп. с Решение №78/20.12.13 г., изм. с Решение №05/29.01.15 г., доп. с Решение №42/09.06.15 г., изм. и доп. с Решение №36/28.04.16 г., изм. с Решение №84/27.10.16 г., изм. и доп. с Решение №36/04.04.17 г., изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, приета с Решение № 107 от 16.12.2020 г. /.

Съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Закона за нормативните актове, Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, общинският съвет е компетентният орган да регулира с наредба обществените отношения, свързани с местните такси.
Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене не урежда законови положения, въведени с разпоредби на ЗМДТ, като таксата за дейностите по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностното развитие.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Тази разпоредба в Закона за местните данъци и такси е продиктувана от въвеждането на конституционното изискване на чл. 141, ал. 4 от Конституцията на Република България, съгласно който общинският съвет определя определя размера на местните такси по ред, установен със закон.
Общинският съвет, съгласно разпоредбата на чл.8 от ЗМДТ определя размера на таксите при спазване на следните принципи: 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
В изпълнение на горното Кметът на община Черноочене възложи изработването на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.
Това обстоятелство налага Общински съвет – Черноочене да приеме предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене. По този начин Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене ще бъде в съответствие с разпоредбите на висшестоящите нормативни актове, каквото е изискването на чл.8 от Закона за нормативните актове.
Наред с горното, приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, ще доведе до систематизиране на правни норми в съответствие с изискването на ЗМДТ.
Съгласно новото допълнение в чл. 283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет по норматив за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси и норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в Решение № 790 от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/ училище.
Друга причина, която налага приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене са свързани с изпълнение на ал.10 от чл.283 от ЗПУО, според която: „Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят със:
1. наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси – за общинските детски градини и училища;
2. акта по чл. 298, ал. 3, т. 2 – за държавните детски градини и училища.“
На база на направени анализи и в изпълнение на чл.283, ал. 11 от ЗПУО, според която: „Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по ал. 9“, е изготвено предложението за допълнение, като се създаде нова разпоредба, както следва:
Чл.22а/1/ От родителите или настойниците на деца в задължителното предучилищно образование, осъществявано в общински детски градини, се събира месечна такса само за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата, съгласно Приложение № 7.
/2/ За таксата по ал. 1 се прилагат реда и преференциите по чл. 22, ал.2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
/3/ При условията на действие на разпоредбата на чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование:
1. за категориите деца, определени в чл. 22, ал.2, 3, 4 и 5 не се заплаща таксата по ал. 1;
2. извън случаите по т. 1, таксата по ал. 1 се заплаща в намален размер, съгласно Приложение №7.
Въз основа на което в Приложение № 7 се правят следните допълнения:
2. За дейностите по хранене, извън финансираното от държавата, на деца в задължителното предучилищно образование, осъществявано в общински детски градини, се заплаща:
– таксата по т.1, б. „Б“;
– при условията на действие на разпоредбата на чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование таксата за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини, е в размер на 22 лв. месечно, пропорционално на посещенията на децата.
3. През времето, когато таксата за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини се заплаща в намален размер, съгласно т.2, предл. второ, таксата за ползване на детски ясли и детски градини по т.1, б. „А“ е в размер на 8 лв. на дете, а таксата по т.1, б. „Б“ е в размер на 22 лв. на дете, които се заплащат месечно, пропорционално на посещенията на децата.

Тук следва да посоча, че допълнението по т.3 не е свързано с прилагането на разпоредбата на чл.283, ал.9 от ЗПУО, но с цел постигане на по-голяма социална справедливост е удачно през времето, когато действа същата таксата за ползване на детски ясли и детски градини по т.1, б. „А“ и „Б“ да бъде намалена по горепосочения начин за сметка на общинския бюджет.
С предложения проект се актуализират цените на някои видове такси и услуги, като се предлагат съответни намаления – 6.1. за издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 и ал. 10 от ДОПК – 5,00 лв.; 6.2. за издаване на удостоверения за задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на хартиен материален носител – 5,00 лв., а когато документът се издава на оторизираните от съответните ведомства длъжностни лица като справка или удостоверение, подписани с електронен подпис и по електронен път – безплатно.
Също така се предлага да се въведат и нови такси в Приложение №8 – За заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежи и откриване на строителна площадка – 20 лв., за заверка на геодезическо заснемане – 20 лв. и в Приложение №9 такса за нотариално удостоверяване – 6 лв..
Всички цени на такси и услуги са разработени при спазване на основните принципи, залегнали в чл.8 от ЗМДТ, както следва: 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
Освен горното се предлага и прецизиране на текста на чл.20, ал.7, който да се измени по следния начин: Таксата по чл.19, т.3 се събира от служители на общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината, кметовете на населени места и кметските наместници, а в останалите случаи се плащат по сметка на Община Черноочене.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене са спазени и принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимостта от приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, е обусловена от обстоятелството за законосъобразното определяне на видовете такси, видовете цени на услуги, както и техният размер, съобразно спазване на изискванията на ЗМДТ и ЗНА, както и за уреждане на обществените отношенията, свързани с услугите, предоставяни от Община Черноочене с цел по-качествено удовлетворяване на нуждите на потребителите.

Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, тъй като Закона за местните данъци и такси задължава общинският съвет да определи местните такси и цени на услуги.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене с мотивите и предварителната оценка на въздействието на проекта за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Черноочене за становища и предложения от заинтересованите групи.

Принципът на съгласуваност – предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят възражения и/или предложения, относно предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, които задължително ще бъдат обсъдени преди приемането на проекта.

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене обезпечава задължението на общината да има такава Наредба.
При изработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене е спазен чл.18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.
В тази връзка Кметът на община Черноочене възложи извършването на частична предварителна оценка на въздействието, съгласно изискването на чл.20, ал.2 от Закона за нормативните актове.
Резултатите от частичната предварителна оценка на въздействието на проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене сочат, че не се очакват значителни последици от прилагането на наредбата. Предвид което, не е необходимо извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието.
В настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, правните норми са систематизирани в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
Целите, които се поставят с предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, основно се свеждат до постигане на законосъобразност, съгласно изискванията на чл.8 от Закона за нормативните актове и законосъобразно определяне правомощията на кмета на общината и служителите на общинска администрация Черноочене, съобразно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, което от своя страна ще гарантира ефективното и законосъобразно събиране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене. Също така целите на приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене са запазване на достигнатият обхват на услугите и предоставяне на нови услуги на населението.
Необходими са допълнителни финансови средства за прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, които възлизат на 16 хиляди лева и ще бъдат осигурени от бюджета на Община Черноочене.
За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене не е необходим да бъде ангажиран на допълнителен човешки ресурс.
Очакванията от приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене са свързани, както с реализацията на финансови постъпления, покриващи разходите, така и с подпомагане изграждането на положителен имидж на Община Черноочене във всички сфери на обществения живот. Достъпността и разнообразието на предлаганите услуги ще увеличи значително интереса към Община Черноочене, като привлекателно място за живеене и регион за развиване на бизнес.
Също така очакванията от приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене са същата да окаже благоприятен финансов ефект върху родителите и настойниците, чиито деца посещават детски градини или са в предучилищни групи в детските градини и са задължени да плащат съответните такси, определени с наредбата.
В заключение, направените предложения са в продължение на политиката на Община Черноочене в областта на местните такси и цени на услуги, за определяне на конкретните им размери при спазване на принципите залегнали в чл.8, ал.1 от ЗМДТ и е синхронизирана с действащата редакция на Закона за местните данъци и такси, Закона предучилищното и училищното образование и е в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, и с приложимото европейско законодателство.
С оглед изложеното и на основание чл. 141, ал. 4 от Конституцията на Република България, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 във вр. с чл.6 от Закона за местните данъци и такси, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Общински съвет – Черноочене да вземе решение, съгласно предложения проект.

Приложение:
1. Проект на решение на Общински съвет – Черноочене.

КМЕТ: ……………………
/АЙДЪН ОСМАН /

Приложения:

Проект за решение

Частична предварителна оценка

Съобщение от 26 април 2021 г.