Заповед

Търгове

№ 123/05.03.2021 г.

На основание чл. 99, т. 1 и т. 2 от АПК, чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация и чл. 33, ал. 3 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 49, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и постъпила докладна с вх. № 10-00-24/20.01.2021 г. от Бахри Хашимов Хашимов – кмет на кметство Комунига, Протокол от 26.02.2021 г. за преразглеждане на тръжна процедура – публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, представляваща поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали, открита със Заповед № 1066/08.12.2020 г. на кмета на община Черноочене,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Отменям влязла в сила Заповед № 04 от 04.01.2021 г. на кмета на община Черноочене за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв. м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 578/19.06.2020 г., с годишна наемна цена – 10 024,54 /десет хиляди и двадесет и четири лева и 54 ст./ лева без ДДС на лицето спечелило публичния търг с явно наддаване – Руфтин Сейдахмед Шевкед.
2. Прекратявам тръжната процедура – публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, представляваща поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв. м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 578/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 154,68 /сто петдесет и четири лева и 68 ст./ лева, открита със Заповед № 1066 от 08.12.2020 г. на кмета на община Черноочене.
3. След влизане в сила на настоящата заповед, на участниците Руфтин Сейдахмед Шевкед и Байрие Сезгин Халим да бъдат възстановени заплатените от тях суми за закупуване на тръжни документи и сумите внесени като депозити за участие, а на Руфтин Сейдахмед Шевкед да бъдат възстановени и следните парични суми: 12 024,45 /дванадесет хиляди и двадесет и четири лева и 45 ст./ лева с ДДС, представляваща заплатената от него годишна наемна цена за ползването на поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига и 15 /петнадесет/ лева, представляваща заплатената от него такса по чл.36 от Наредба №1 от 29.02.2003 г. на ОбС – Черноочене.

Мотиви:
Кметът на община Черноочене със Заповед № 1066 от 08.12.2020 г. е открил тръжна процедура – публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, представляваща поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв. м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 578/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 154,68 /сто петдесет и четири лева и 68 ст./ лева. Също така е утвърдил тръжната документация и е назначил комисия за провеждането на публичния търг.
За така откритата процедура за отдаване под наем на горепосочения поземлен имот, тръжна документация са закупили Руфтин Сейдахмед Шевкед и Байрие Сезгин Халим, които са внесли и съответните депозити за участие.
Видно от Протокол от 30.12.2020 г., съставен от комисията по провеждането на публичния търг, назначена със Заповед № 1066 от 08.12.2020 г. на кмета на община Черноочене, на публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, представляваща поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига са се явили Руфтин Сейдахмед Шевкед и Байрие Сезгин Халим, чрез пълномощника си Нихат Реджеб Реджеб.
След приключване на наддаването, комисията е обявила за спечелил търга Руфтин Сейдахмед Шевкед с предложена цена 10 024,54 лева. На второ място е била класирана Байрие Сезгин Халим с предложена цена 10 009,07 лева.
Предвид така проведената тръжна процедура, комисията е предложила на кмета на община Черноочене да издаде заповед.
С оглед на което Кметът на община Черноочене е издал Заповед № 04 от 04.01.2021 г. за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв. м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 578/19.06.2020 г., с годишна наемна цена – 10 024,54 /десет хиляди и двадесет и четири лева и 54 ст./ лева на лицето спечелило публичния търг с явно наддаване – Руфтин Сейдахмед Шевкед.
В хода на тръжната процедура, преди сключването на договор за наем, е постъпила докладна от Бахри Хашимов Хашимов – кмет на кметство Комунига, с която същият е уведомил кмета на общината, че по данни на жителите на с. Комунига, Байрие Сезгин Халим притежава незаконен обор в горепосочения поземлен имот, в който отглежда крави.
Въз основа на горното Кметът на община Черноочене е разпоредил на отговорния зам.-кмет извършването на незабавна проверка, по данните изложени от кмета на кметство Комунига, на поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502.
За резултата от проверката сформираната комисия е съставила Протокол от 26.02.2021 г. Видно от данните съдържащи се в съставения протокол, в поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига съществува стопанска сграда с площ от около 600 кв.м., която се стопанисва и ползва от Нихат Реджеб Реждеб от село Комунига. Стопанската сграда не е била отразена в КККР. По данни на ползвателя, стопанската сграда е била изградена от него без строителни книжа в периода 1998 – 1999 г., със собствени средства и труд. Комисията е изложила съображения, че имота е с предназначение нива, но поради наличието на стопанска сграда, в която се отглеждат животни, не може да се ползва по предназначение. Поради което е предложила тръжната процедура да бъде преразгледана.
В утвърдената тръжна документация за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, представляваща поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв. м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 578/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 154,68 /сто петдесет и четири лева и 68 ст./ лева, не е посочено обстоятелството, че горепосочената земеделска земя не е свободна по смисъла на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Това обстоятелство създава възможност и предпоставка за опорочване на тръжната процедура при нейното продължаване със сключването на договор за наем. Наличието на стопанска сграда в поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, предмет на тръжната процедура, нарушава изискването на чл.14, ал.1 от ЗОС, а именно имотите които се отдават под наем да бъдат свободни. Стопанската сграда не е констатирана своевременно в процеса на подготовка и утвърждаване на тръжната документация. Този пропуск не може да бъде преодолян и правно релевиран с последващи действия на кмета на общината и на тръжната комисия по провеждането на търга.
Гореизложеното сочи, че е налице предпоставката на чл.99, т.1 от АПК за отмяна на влязлата в сила Заповед № 04 от 04.01.2021 г. на кмета на община Черноочене, а именно наличието на стопанска сграда в поземления имот, предмет на тръжната процедура, съществено нарушава изискванията за законосъобразността на Заповед № 04 от 04.01.2021 г. на кмета на община Черноочене, визирани в чл.14, ал.1 от ЗОС. Наред с горното е налице и предпоставката на чл.99, т.2 от АПК за отмяна на влязлата в сила Заповед № 04 от 04.01.2021 г. на кмета на община Черноочене, а именно констатираната стопанска сграда и съставеният Протокол от 26.02.2021 г., представляват открити нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната в административното производство.
Предвид всичко гореизложено, тръжната процедура – публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години, представляваща поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв. м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 578/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 154,68 /сто петдесет и четири лева и 68 ст./ лева, открита със Заповед № 1066 от 08.12.2020 г. на кмета на община Черноочене следва да бъде прекратена, като на участниците Руфтин Сейдахмед Шевкед и Байрие Сезгин Халим да бъдат възстановени заплатените от тях суми за закупуване на тръжни документи и сумите внесени като депозити за участие, а на Руфтин Сейдахмед Шевкед да бъдат възстановени и следните парични суми: 12 024,45 /дванадесет хиляди и двадесет и четири лева и 45 ст./ лева с ДДС, представляваща заплатената от него годишна наемна цена за ползването на поземлен имот с идентификатор № 38176.3.502 в землището на с. Комунига и 15 /петнадесет/ лева, представляваща заплатената от него такса по чл.36 от Наредба №1 от 29.02.2003 г. на ОбС – Черноочене.

4. Възлагам на секретаря на Община Черноочене незабавно да публикува съобщение за отмяна на търга на интернет страницата на Община Черноочене и на информационното табло в Информационния център на общината.
Заповедта да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването й чрез административния орган пред Административен съд – Кърджали.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на Община Черноочене.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Съгласувал:
Неджатин Салим, Директор дирекция „ОА”

Изготвил:
Наим Реджеб, Юрисконсулт