Съобщение

Съобщения

Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана държавна дейност, съгласно член 25, член 29, член 73, ал.1 , т.1 и 2 и член 75, ал. 2 от ЗСУ, Община Черноочене, в изпълнение на Заповед 2511/31.12.2020 година на Изпълнителния Директор на АСП, решение № 10/28.01.2021 година на ОбС Черноочене и Заповед № 43/28.01.2021 година на Кмета на общината, община Черноочене

СЪОБЩАВА

Всички заявители, желаещи да ползват социалната услуга „асистентска подкрепа” задължително подписват декларация-съгласие по член 6, параграф 1, б „а” и член 9, параграф 2, б „а” от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни по образец на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за извършване на обстоятелствена проверка от ДСП – Кърджали отностно принадлежността на заявителя към целевата група.

Заявления-декларации от заявители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в сградата на Община Черноочене – стая № 14 лично или чрез родител/настойник, попечител, законов представител, упълномощено лице/ , на тел. 036916263 или на мейл:obshtina_chernoochene@abv.bg всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа