Обява

Обяви

Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана държавна дейност, съгласно член 25, член 29, член 73, ал.1 , т.1 и 2 и член 75, ал. 2 от ЗСУ, Община Черноочене, в изпълнение на Заповед 2511/31.12.2020 година на Изпълнителния Директор на АСП, решение № 10/28.01.2021 година на ОбС Черноочене
О Б Я В Я В А
Процедура за прием на заявления от кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент” по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по Закона за социалните услуги.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография /по образец/;
4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
7. Бележка от Дирекция „Бюро по труда” за регистрация като безработно лице.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори по член 68, ал.1, т.2 от КТ на пълно или непълно работно време , в зависимост от броя на потребителите, на които ще предоставя подкрепа един социален асистент.

Документи за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се получават и подават от 09.02.2021 година до 17.02.2021 година в сградата на Община Черноочене , улица „Шеста”, № 9 , всеки работен ден от 08:30 до 16:40 часа.

За допълнителна информация тел. 03691/6263 – Администратор на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.